Kan kreativ bruk av bærekraftinformasjon brukes til å få meravkastning?

finn kinserdal
Mye tyder imidlertid på at bærekraftinformasjonen som nå rapporteres fra selskaper, er av varierende kvalitet. Selskaper overrapporterer “look-how-good-we are"-tall, og mindre om svake områder og risiko. Kort sagt: Det er penger på bordet for de som kan anvende informasjonen på en kreativ måte, skriver Finn Kinserdal i Kapital.
Innlegg

27. oktober 2023 09:46

Kan kreativ bruk av bærekraftinformasjon brukes til å få meravkastning?

For en investor er det uansett verdt å merke seg at ESG-score på samme selskap varierer mye mellom de ulike ratingbyråer, skriver Finn Kinserdal i Kapital.

Dersom aksjekursene reflekterer all offentlig informasjon, vil ikke aksjeinvesteringer i selskaper basert på selskapers offentlige bærekraft (ESG)-informasjon gi en meravkastning.

Mye tyder imidlertid på at bærekraftinformasjonen som nå rapporteres fra selskaper, er av varierende kvalitet - selskaper overrapporterer “look-how-good-we are"-tall, og mindre om svake områder og risiko. Kort sagt: Markedet virker ikke å være effisient, og det er penger på bordet for de som kan anvende informasjonen på en kreativ måte.

. Foto: Wirecard hovedkvarter (wikimedia, Leo Molatore

Lat AI avslører regnskapsjuks

Kunstig intelligens er mye flinkere til å avslører svindel og regnskapsjuks enn tradisjonelle analysemetoder. En AI som fikk prøve seg på historiske tall mente det foregikk regnskapsjuks i åtte av ti år før Wirecard- svindelen ble avslørt.

Stor variasjon i ESG-score

Vi ønsket å teste dette. I en nylig publisert studie i Magma viser vi resultater der vi benyttet ratingbyråers ESG-score på ulike børsnoterte selskaper til å plukke selskaper som det kunne være lønnsomt å investere i. En ESG-score til et selskap er en score gitt av ratingbyråer på hvor gode selskapet er til å ta vare på miljøet, fremme sosiale forhold og ellers ha en god selskapsstyring.

Det første vi fant, var at ESG-score på samme selskap varierer mye mellom de ulike ratingbyråer. Gjennomsnittlig korrelasjon mellom de antatt seks mest brukte ESG-ratingbyråene er bare 0,46, riktignok med noe økning over tid. Til sammenligning er målt samvariasjon mellom ulike kredittratingbyråer på 0,986.

bygg

Neste krise? Næringseiendom i renteskvis

Markedet er nervøst – hvor treffer krisen denne gang? Jeg tror den snart kommer i næringseiendom. Stikkord: femårige fastrentelån som må refinansieres, skriver NHH-forsker Finn Kinserdal i DN.

Vi fant, selvsagt, at jo mer uenige ratingbyråene er, jo mer uklar er sammenhengen mellom høy score og meravkastning på aksjen.

Dernest fant vi at det på ingen måte er en tydelig sammenheng mellom ESG-score og lønnsomhet og aksjeavkastning: Ikke så merkelig - mange vil gjerne mene at selskapers tiltak for å forbedre ESG-eksponeringen fører til merkostnader, beskrankninger og høyere risiko, som igjen reduserer lønnsomheten. Man kan videre spørre seg om en ledelse som bruker ressurser på å forbedre ESG-ytelser, handler i aksjonærenes interesse.

Ifølge Milton Friedman (1970) er et selskaps mål å drive butikk - the business of business is business - og bør ikke bruke ressursene sine på sosialt ansvar annet enn å følge samfunnets lover og regler. Men hvis sentrale interessenter som kunder, leverandører, ansatte og investorer i økende grad vektlegger ESG-faktorer, kan det å ignorere dem være negativt.

Hvorfor skjelver aksjemarkedet av inflasjonsfrykt? Det er fordi aksjemarkedet er nær all-time high, ikke bare i nivå på indeksen, men også målt ut fra P/E-nivå, skriver NHH-forsker Finn Kinserdal i Kapital. Foto: Quoteinspector.com

Påvirker inflasjonen aksjemarkedet?

Inflasjonsspøkelset truer. Da vil aksjemarkedet synke og du må holde deg unna vekstaksjer og heller fokusere på verdiaksjer, sies det. Ja, sier mange og nikker. Men skjønner de egentlig hvorfor?, spør Finn Kinserdal i Kapital.

Eksempler på dette er at færre kunder kjøper produktene, eller at det kan bli vanskeligere å rekruttere og beholde ansatte. Starks (2023) diskuterer tilsvarende problemstillinger i artikkelen Value versus Values. Og det forskes mye innen finansfaget på ESG og lønnsomhet for tiden; en nylig oversiktsartikkel gjennomgår over 1.000 studier (!) fra 2015 til 2020, og oppsummerer det vi vet om sammenhengen mellom ESG og lønnsomhet.

De finner en positiv, men svak sammenheng i 58 prosent av studiene, nøytral sammenheng i 13 prosent av studiene, negativ sammenheng i åtte prosent av studiene, og 21 prosent med varierende resultater.

Så kunsten er? Jo, å finne ut hvilke ESG-tiltak som samtidig er verdiøkende. Vi benytter en metode der vi kjøpte (vel, vi gjorde dessverre ikke det ..., men i teorien) aksjer i selskaper hvor vi fant at det de siste årene var en klar, dokumentert positiv sammenheng mellom aksje-meravkastning (høy verdirelevans) og høy ESG-score.

finn kinserdal, nhh

Bedre analyser med nye leasing-regler?

IFRS har som ambisjon å være såkalt useful for the users. Men er de nye leasing-reglene egentlig mer nyttige enn før for banker eller investorer?, spør Finn Kinserdal i Kapital.

Samtidig short-selges aksjer i selskaper hvor verdirelevansen til ESG er svak, selv om ESG-scoren er høy. Vi hadde ESG-score og markedsdata for i alt 845 børsnoterte selskaper fra 19 europeiske land - samt USA. Vi brukte en regresjon for å finne verdirelevansen for det enkelte selskap historisk basert på Fama/French-faktorer i en verdsettelsesmodell (Ohlson) for å regne ut meravkastning (alfa) ved å se på avkastning med og uten ESG-score. Av disse “kjøpte" vi de 25 prosent med høyest verdirelevans, og “shortet" de 25 prosent med høyest ESG-score, men svak verdirelevans.

Vi fant en årlig meravkastning på rundt åtte og en halv prosent, noe som er statistisk og økonomisk signifikant. Så gå ut og let - bruk ESG-informasjon kreativt, så er det kanskje penger å tjene på aksjer.

Innlegget var først publisert i Kapital 27. oktober 2023.