Multinasjonale selskaper og arenaer for sosial interaksjon

Christina Roe Steen, forretningsbygg
Avhandlingen til Christina Roe Steen viser hvordan multinasjonale selskaper bruker organisatoriske mekanismer som legger til rette for sosial interaksjon, for effektivt å dra nytte av den kunnskapen som er tilgjengelig i nettverket. Roe Steen disputerer ved NHH 12. april 2023.
Disputas

30. mars 2023 08:49

Multinasjonale selskaper og arenaer for sosial interaksjon

Christina Roe Steen disputerer for PhD-graden ved NHH 12. april 2023 med avhandlingen «Governing Knowledge Sharing and Transfer in MNCs by Organizational Mechanisms Enabling Social Interaction».

Multinasjonale selskaper (MNS) består av et nettverk av enheter lokalisert på tvers av landegrenser, som ofte spenner over flere forretningsområder. Nettverket gir MNS unik tilgang til ressurser og kunnskap som potensielt kan gi konkurransemessige fortrinn, men som forutsetter evnen til effektivt å dele og overføre kunnskapen mellom ansatte og enheter.  

Sosial interaksjon fasiliterer sosial kapital som underbygger gjensidig tillit og felles tankesett, noe som er essensielt i prosesser der man deler og overfører kunnskap. Avhandlingen bidrar til innsikt i hvordan MNS bruker organisatoriske mekanismer som legger til rette for sosial interaksjon for effektivt å dra nytte av den kunnskapen som er tilgjengelig i nettverket.  

Den første av avhandlingens tre studier er en litteraturgjennomgang der 35 formelle og uformelle mekanismer identifiseres og klassifiseres i syv kategorier som relateres til sosialisering og sosial kapital og hvordan nasjonale forskjeller kan negativt påvirke disse. Den andre studien undersøker hvordan den strategiske rollen til datterselskaper, HR-strukturer og institusjonelle forskjeller i datterselskapenes operasjonelle kontekst påvirker bruken av slike mekanismer. Den tredje studien undersøker hvordan formell nettverksledelse legger til rette for kunnskapsdeling i nettverket, strukturell sosial kapital, og hvordan deltakere i nettverket tar med seg kunnskap tilbake til den enkeltes arbeidsenhet. Videre undersøkes hvordan ulike typer motivasjon kan påvirke de ulike kunnskapsprosessene.  

Avhandlingen gir ledere i MNS et rammeverk for å vurdere hvordan man kan bruke og utforme arenaer for sosial interaksjon for å fasilitere kunnskapsdeling, samt hvordan organisatoriske faktorer og strukturer, individuell motivasjon og forskjeller i institusjonell kontekst kan påvirke bruken av disse mekanismene.

Veiledere:

Professor emeritus Paul N. Gooderham (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Karen Modesta Olsen, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Jebsensenteret, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

What is social capital? Is the social capital concept useful for practitioners in multinational companies (MNCs)?

Bedømmelseskomiteen:

Professor emeritus Bjarne Espedal, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Hans Solli-Sæther, NTNU

Professor Elaine Farndale, Pennsylvania State Universitet

Om kandidaten:

Christina Roe Steen har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Kontakt:

Christina.Steen@nhh.no