Vi kan tette den store lekkasjen fra arbeidsmarkedet

christine meyer
Et av de viktigste tiltakene i Kvinnehelseutvalgets rapport er å sette ned en arbeidsgruppe på tvers av departementene for å se nærmere på forholdet mellom kvinnehelse og arbeidshelse. Det skulle være unødvendig å si at haster å komme i gang med arbeidet for å tette den store lekkasjen av arbeidskraft, skriver NHH-professor Christine B. Meyer i DN.
Innlegg

28. juni 2023 10:34

Vi kan tette den store lekkasjen fra arbeidsmarkedet

Verdifull arbeidskraft lekker ut i sykefravær og uførhet, særlig fra helse- og omsorgssektoren. Kvinnehelsetiltak vil bidra til å tette lekkasjen, skriver NHH-professor Christine B. Meyer i DN.

For vår store generasjon kommende eldre, også kalt sekstiåttergenerasjonen, må helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling» være begredelig lesning. Akkurat når denne generasjonen står på terskelen til å ha behov for mer helse- og omsorgstjenester fra det offentlige, så sier kommisjonen at nei, nå er det stor knapphet på personell og fremover må vi regne med færre ansatte per pasient.

NHH-professor Christine Meyer. av Hallvard Lyssand

Meyer lagt fram Kvinnehelseutvalgets utredning

NHH-professor og utvalgsleder Christine B. Meyer har lagt fram en ny NOU om kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse. NOU-en finner du her!

Regjeringens nylige fremlagte eldrereform gjentar budskapet og sier i klartekst at eldre fremover må belage seg på å bo lenger hjemme.

Det er litt pussig at hverken regjeringens eldrereform eller helsepersonellkommisjonen ser en løsning på knappheten gjennom å få ned det høye sykefraværet i helse- og omsorgssektoren.

Kommisjonen sier derimot at «det stabilt høye sykefraværet i helse- og omsorgstjenestene viser at det er krevende å redusere sykefraværet». Men vi kan ikke gi opp fordi det er vanskelig.

Antall tapte dagsverk i helse- og omsorgssektoren (barnehagene er også inkludert) ligger på 2,4 millioner dagsverk i første kvartal 2022, og fraværet har steget fra 1,9 millioner dagsverk i første kvartal i 2019 (kilde SSB). Sektorene undervisning og varehandel har til sammenligning henholdsvis 0,7 millioner og 0,5 millioner tapte dagsverk.

eldre par, gående

Kjønnsblinde helseinnovasjoner

Innovasjoner kan fremme kvinnehelse hvis de tar hensyn til de systematiske og store forskjellene mellom kjønnene. Gjør de ikke det, vil kvinnehelse fortsatt bli satt i annen rekke.

Et av de viktigste tiltakene for å få ned sykefraværet er å satse på kvinnehelse, og la meg for ordens skyld gå systematisk til verks med noen eksempler i ulike livsfaser.

Vi kan begynne med de aller yngste som opplever omsorgssvikt. Traumer i barndommen setter seg gjerne i kroppen og ofte slår dette ut i psykisk sykdom og muskel- og skjelettsykdommer senere i livet. Grov omsorgssvikt vil ofte kunne oppdages så tidlig som i barnehagen. Jo mer oppmerksomme ansatte og jo bedre fungerende barnevern, desto større sannsynlighet for at en klarer å forebygge sykdom.

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) publiserte i mars en rapport som viste at én av fem kvinner blir utsatt for voldtekt. Mange venter ofte flere år med å fortelle hva de er blitt utsatt for, og traumer slår gjerne ikke inn før mange år senere når en eller annen hendelse trigger de vonde opplevelsene. Det er mye som tyder på at det er en klar sammenheng mellom sykefravær og uførhet og det å ha blitt utsatt for overgrep.

Et av de viktigste tiltakene for å forebygge seksuelle overgrep er å få seksuell helse inn på timeplanen. Ikke bare litt sporadisk undervisning med flau smak i munnen, men systematisk og gjentagende undervisning.

I dag er ventetiden på større skader på skjede/endetarm etter fødsel mer enn ett år. Det sier seg selv at slike skader ikke bare invalidiserer de nybakte mødrene, det gjør også at det tar mye lengre tid for dem å komme tilbake i jobb. Dette burde det være enkelt å gjøre noe med. Slike lidelser må prioriteres i køen eller fikses i den private delen av helsevesenet på det offentliges regning.

Så var det kvinnene i sin beste alder, de som treffes av mange steiner i hodet på én og samme tid. Her er det stor lekkasje, og den vil øke hvis vi ikke gjør noe. Hvis vi starter med overgangsalderen så har vi svært lite forskning på sammenhengen mellom overgangsalder og sykefravær, men en britisk undersøkelse viste at 44 prosent av kvinnene opplevde at deres arbeidsevne ble negativt påvirket av overgangsplager, og 26 prosent hadde høyere sykefravær.

Christine Meyer. Foto: Hallvard Lyssand

Innovatører: Tenk som en kunstner

Vil du ha radikale nye ideer, må du gi innovatørene friere hender. La dem gjerne starte med å stjele rått fra andre.
Inger Stensaker, Anne Cathrin Haueng, Christine Meyer. Foto: Ove Sjøstrøm

Det handler om evnen til å fornye seg over tid

De hadde neppe klart å skrive utfyllende om endring og innovasjon for ti år siden. Nå er tiden overmoden for boken «Innovasjonskapasitet».

Dette er også alderen da muskel- og skjelettplager for alvor slår inn, og 30 prosent av kvinner har langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet. I sykefraværsstatistikken utgjør muskel- og skjelettlidelser 25–30 prosent av sykefraværstilfellene.

Som om ikke dette var nok er også dette alderen hvor kvinner har den største pårørendebelastningen. Med 68-generasjonens inntog og mål om at eldre skal bo lengst mulig hjemme, må vi regne med at flere kvinner blir sykmeldt og helt eller delvis forsvinner ut av arbeidslivet.

Mange av de typiske kvinnelidelsene er det mulig å gjøre noe med. Det gjelder lidelser som urinlekkasje og livmorfremfall, som rammer henholdsvis 30 og 50 prosent av kvinnene.

Kvinner står også for 70 prosent av benbruddene, og mange av disse kan også forebygges gjennom medisiner for benskjørhet.

christine meyer

Innovasjonsmuskelen trenger trening

Slik talentfulle idrettsutøvere må trene for å vinne konkurranser, må også organisasjoner hele tiden trene for å bli bedre på å innovere, skriver NHH-professor Christine B. Meyer i DN.

Et av de viktigste tiltakene i Kvinnehelseutvalgets rapport er å sette ned en arbeidsgruppe på tvers av departementene for å se nærmere på forholdet mellom kvinnehelse og arbeidshelse. Det skulle være unødvendig å si at haster å komme i gang med arbeidet for å tette den store lekkasjen av arbeidskraft.

Innlegget var først publisert i DN 26. juni 2023.