Misoppfattede kjønnsnormer

Alexander cappelen og kvinne ved pc av pxhere.com
Sammen med en gruppe forskere har NHH-professor Alexander W. Cappelen undersøkt kjønnsnormer blant 65.000 respondenter, som utgjør et representativt utvalg av befolkningen i 60 land. Illustrasjonsfoto: pxhere.com
Innlegg

30. juni 2023 09:02

Misoppfattede kjønnsnormer

Vi tar ofte feil av samfunnets kjønnsnormer, og de feilene kan være et hinder for likhet mellom menn og kvinner, skriver NHH-professor Alexander W. Cappelen i DN.

Forskningen

Hvem: Bursztyn, Cappelen, Tungodden, Voena, og Yanagizawa-Drott

Hva: How are gender norms perceived?

Hvor: NBER Working Paper, 2023

Forestill deg, hvis du kan, at du er en ung gift mann i Saudi-Arabia. Personlig mener du at det er akseptabelt at din kone jobber utenfor hjemmet, men samtidig tror du flertallet av gifte menn ikke er enige. Ville du tillatt din kone å jobbe utenfor hjemmet?

Det er gode sjanser for at svaret ditt ville vært nei. Det vi tror at andre mener er akseptabelt, hva vi oppfatter som normene i samfunnet, påvirker valgene vi tar i våre egne liv.

Ikke minst er kjønnsnormer ofte avgjørende for hvordan menn og kvinner oppfører seg: Vi har ikke lyst til å bryte med forventninger om hva som er akseptabel oppførsel.

Men hva om vi tar feil av hva som er normene i samfunnet?

En fersk studie av gifte menn i Saudi-Arabia gir et slående eksempel på hvordan folk kan misoppfatte kjønnsnormene i samfunnet de lever i. Et stort flertall av mennene i studien mente at kvinner burde kunne jobbe utenfor hjemmet, men samtidig trodde de at de fleste andre gifte menn ikke delte den samme oppfatningen.

For å ikke bryte med det de feilaktig oppfattet som samfunnets kjønnsnormer, nektet mange av dem å la sine koner jobbe utenfor hjemmet.

Heldigvis er det lettere å endre misoppfatninger av normer enn å endre selve normene.

Forskerne informerte en gruppe av mennene i studien om at flertallet av andre menn faktisk støttet kvinners rett til å jobbe utenfor hjemmet. Disse mennene viste etterpå større vilje til å la konene jobbe utenfor hjemmet, sammenlignet med de som ikke fikk denne informasjonen.

Er Saudi-Arabia et unikt tilfelle?

Sammen med en gruppe forskere har jeg undersøkt kjønnsnormer blant 65.000 respondenter, som utgjør et representativt utvalg av befolkningen i 60 land. Vi undersøker kjønnsnormer knyttet til to politiske spørsmål:

  • Hvorvidt kvinner skal ha rett til å arbeide utenfor hjemmet
  • Hvorvidt kvinner skal gis fortrinn ved ansettelse til lederstillinger

Vi spurte respondentene både om de støtter disse tiltakene og i hvilken grad de tror henholdsvis menn og kvinner i deres eget land støtter disse tiltakene.

I alle land i studien finner vi at et flertall av både menn og kvinner støtter at kvinner skal ha rett til å jobbe utenfor hjemmet. I de mest kjønnslikestilte landene, som Norge og Nederland, er det nesten universell støtte for kvinners grunnleggende rettighet til å arbeide, mens det i mindre kjønnslikestilte landene, som Pakistan og India, er en vesentlig minoritet som ikke støtter det.

Oppslutningen om positiv særbehandling av kvinner er langt mer varierende på tvers av land. Et flertall i befolkningen støtter slik politikk i 37 av de 60 landene, i de øvrige landene er det et mindretall. Kanskje overraskende, er oppslutningen lavest i de mest kjønnslikestilte landene.

Når vi sammenligner hva menn og kvinner mener med hva folk tror at menn og kvinner mener, oppdager vi at Saudi-Arabia absolutt ikke er et unikt tilfelle: Misoppfatninger om kjønnsnormer er utbredt over hele verden. I de minst kjønnslikestilte land undervurderer folk støtten til begge typer tiltak. Spesielt undervurderes støtten blant menn.

I Tyrkia og Tanzania, for eksempel, støtter over 80 prosent av mennene kvinners rett til å jobbe utenfor hjemmet, men folk flest tror at dette er en minoritetsoppfatning.

I mer kjønnslikestilte land undervurderes også støtten til kvinners grunnleggende rettigheter, men støtten til positiv særbehandling av kvinner overvurderes. Spesielt er det en tendens til å overvurdere i hvor stor grad kvinner i disse landene støtter positiv særbehandling.

Hva forklarer at folk ofte tar så feil av samfunnets kjønnsnormer?

En åpenbar grunn er at oppfatningen av hva folk mener ikke endrer seg i takt med folks faktiske meninger. Media bidrar ikke nødvendigvis til å korrigere slike misoppfatninger siden minoritetsgrupper ofte får uforholdsmessig stor oppmerksomhet i media.

Misoppfatninger om kjønnsnormer kan være et hinder for kjønnslikhet og de kan bidra til å opprettholde kjønnspolitikk som ikke nødvendigvis støttes av kvinner selv.

Håpet er at bedre kunnskap om faktiske kjønnsnormer vil redusere begge problemene.

Innlegget var først publisert i DN 29. juni 2023.

TOPPBILDE