Virkningen av bankkriser og naturkatastrofer på husholdninger

Alessandro Pizzigolotto
Alessandro Pizzigolotto har forsket på hvordan bankkriser og naturkatastrofer virker inn på husholdningers politiske og økonomiske atferd. Han disputerer for PhD-graden ved NHH 29. august 2023.
Disputas

15. august 2023 11:42

Virkningen av bankkriser og naturkatastrofer på husholdninger

Alessandro Pizzigolotto disputerer for PhD-graden ved NHH 29. august 2023 med avhandlingen «Essays on Empirical Political Economy and Household Behaviour».

Alessandro Pizzigolotto utforsker i sin avhandling virkningen av bankkriser og naturkatastrofer på husholdningers politiske og økonomiske atferd.

Det første kapittelet tar for seg bankkrisers bidrag til oppkomsten av populistiske partier, spesielt i Tyskland. Forskningen etablerer en årsakssammenheng mellom et kredittilbudssjokk under den finanskrisen i 2008-2009 og en økning i individuelle preferanser for populistiske partier. Disse funnene understreker viktigheten av å overvåke og reagere raskt på økonomiske sjokk for å dempe deres langvarige konsekvenser for institusjoner.

I det andre kapittelet undersøker Pizzigolotto hvordan opplevelsen av en bankkrise påvirker husholdningers porteføljer. Ved å bruke tysk data og dra nytte av variasjonen i timingen av migrasjon fra ulike land, avslører studien at personer som har opplevd en systemisk bankkrise er mindre tilbøyelige til å låne og investere i eiendom.

Pizzigolotto
Alessandro Pizzigolotto, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Dette tyder på at finanskriser kan føre til langvarige atferdsendringer.

Det tredje kapittelet utforsker hvordan naturkatastrofer former politiske institusjoner. Kandidater undersøker rollen til Laki vulkanutbruddet i 1783 på Island for opprinnelsen til den franske protestkulturen: Gjennom en analyse av sammenhengen mellom ekstrem luftforurensning, avlingssvikt og sosial konflikt under den franske revolusjonen, etablerer studien en forbindelse mellom naturkatastrofer og politisk uro.

Oppsummert viser Alessandro Pizzigolottos forskning at slike utbredte sjokk har en betydelig innvirkning på husholdningers atferd. Beslutningstakere og institusjoner bør forstå og håndtere konsekvensene av slike sjokk for å effektivt dempe deres langvarige økonomiske og samfunnsmessige virkninger.

Veiledere:

Professor Katrine Vellesen Løken (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Assistant Professor Jósef Sigurdsson, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Tid og sted:

29. august 2023, Aud H, NHH

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Risk, uncertainty, and political and economic behavior

Bedømmelseskomiteen:

Professor Vincent Somville (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Postdoktor Gloria Gennaro, University College London

Senior Lecturer Matia Vannoni, Senior Lecturer, King's College London

Om kandidaten:

Alessandro Pizzigolotto har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH