Avgiften bør skrotes

Erfaring viser at det er lett å introdusere skatter, men vanskeligere å fjerne dem. De negative virkningene av høyprisbidraget kan derfor bli permanente, skriver NHH-professorene Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup i DN. Foto: Jonas Gahr Støre (A) taler på slottsplassen (Peter Mydske/Stortinget)
Erfaring viser at det er lett å introdusere skatter, men vanskeligere å fjerne dem. De negative virkningene av høyprisbidraget kan derfor bli permanente, skriver NHH-professorene Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup i DN. Foto: Jonas Gahr Støre (A) taler på slottsplassen (Peter Mydske/Stortinget)
Innlegg

11. november 2022 14:55

Avgiften bør skrotes

Høyprisavgiften kommer til å gi oss mindre ren kraft både på kort og lang sikt. Den er et lærebokeksempel på hvordan en skatt ikke bør lanseres.

Regjeringen foreslår at det innføres en ny skatt på kraftproduksjon i de timene hvor kraftprisen er høy. Satsen er 23 prosent på den delen av kraftprisen som overstiger 70 øre, og det gis ikke skatterefusjon hvis den er lavere. Det betyr at det såkalte høyprisbidraget ikke er symmetrisk.

Kraftledninger, av pxhere.com

Nå ser det ut til at reven har kommet seg inn i hønsegården

Fastprisordningen har nå fått et smutthull som gjør det mest lønnsomt for kraftprodusentene å tilby fastprisavtaler til de kundene som trenger det minst, skriver Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup i DN.

En slik skatt vil forstyrre både produksjon og investeringer i kraftbransjen og går på tvers av målene for norsk energipolitikk.

Kort fortalt: Høyprisbidraget vil gi oss mindre ren kraft både på kort og lang sikt.

Høyprisbidraget er et lærebokeksempel på hvordan en skatt ikke bør lanseres. Når et nytt skattegrunnlag introduseres, og spesielt et skattefundament som er så sentralt for norsk næringsliv og norske husholdninger, burde man forvente at det var utredet skikkelig og sendt på høring.

Forskningen gir heller ikke støtte til påstanden om at kutt i formuesskatten gir flere norske arbeidsplasser. Det skyldes at bedriftens tilpasning blir den samme uansett eier, hvis eieren er opptatt av høyest mulig verdiskapning.  Dersom økt sysselsetting er politisk ønskelig mener vi at man heller bør redusere prisen som bedriften betaler for arbeid, for eksempel ved å kutte i arbeidsgiveravgiften.

Hva betyr egentlig formuesskatten for arbeidsplassene?

Forskningen gir ikke støtte til påstanden om at formuesskatten gjør norske investorer mindre villige til å eie bedrifter. Forskningen gir heller ikke støtte til påstanden om at kutt i formuesskatten gir flere norske arbeidsplasser, skriver Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup i VG.

Vi mener at regjeringen med lanseringen av denne skatten i statsbudsjettet har brutt sin egen utredningsinstruks.

Asymmetrien i høyprisbidraget åpner opp for utilsiktede virkninger og tilpasninger, som selv en godt gjennomarbeidet forskrift neppe vil kunne demme opp for.

Det er uklart hvordan høyprisbidraget vil påvirke fastprisen på fremtidige fastpriskontrakter. Videre er det uklart hvordan man tenker seg den skattemessige behandlingen av ulike strømkontrakter (derivater). Forslaget skaper ytterligere usikkerhet om rammebetingelsene for et av regjeringens flaggskip: gunstige fastpriskontrakter for folk og bedrifter.

Vannkraft, flickr, Inge Hovdar

Nå er det vannkraften sin tur til å få skattepakke

Kraftprodusentenes virkelighetsbeskrivelse og argumenter preger regjeringens forslag til endringer i kraftbeskatningen. Forslaget kan gi utilsiktede virkninger som svekker konkurransen og selve kraftmarkedet.

Høyprisbidraget er gjort effektivt fra datoen som statsbudsjettet ble fremlagt. Høyprisbidraget påvirker dermed lønnsomheten av allerede inngåtte avtaler på en måte som hverken er utredet eller vurdert. Regjeringen erkjenner at man er i grenseland av Grunnlovens forbud mot å gi lovgivning tilbakevirkende kraft.

Ifølge signaler fra regjeringen er høyprisbidraget midlertidig og skal fjernes innen utgangen av 2024. Det vil bidra til mindre produksjon og høyere priser mot slutten av denne perioden, fordi vannkraftprodusenter vil ha skattemessig incitament til å vente med å produsere til høyprisbidraget opphører

Erfaring viser at det er lett å introdusere skatter, men vanskeligere å fjerne dem. De negative virkningene av høyprisbidraget kan derfor bli permanente. Det vil i så fall føre til reduserte investeringer i økt kraftproduksjon og færre tiltak som effektiviserer produksjonen.

Regjeringen kan føle seg mindre bundet av løftet om å fjerne høyprisbidraget hvis omstendighetene skifter og behovet for skatteinntekter øker. Bård Bjerkholt har et poeng når han i DN 8. november skriver: «Det eneste man kan stole på, er at politikerne ikke vil holde sine skatteløfter».

Kronikken var først publisert i DN 10. november 2022. 

Under koronaen har det blitt brukt mye oljepenger. Vårt politiske system preges av fartsblindhet. Det er på tide å flytte foten fra gasspedalen til bremsen, skriver Petter Bjerksund og Knut Aase i DN. Foto: nbim.no (skjermdump 16. sept. 2021)

Handlingsregelen må baseres på et optimalt uttak fra Oljefondet

Hvis vi hvert år tapper Oljefondet for dets forventede realavkastning, vil fondet med sikkerhet bli tømt før eller senere. Oljepengebruken må reduseres, skriver Petter Bjerksund og Knut Aase i DN.