Ny forskning på tverrfaglige team i helsesektoren

elisabeth andvik
Elisabeth Andvik disputerer for PhD-graden ved NHH 10. juni 2022 med avhandlingen «Mind the Gap: Building Bridges in lnterprofessional Teams».
Disputas

25. mai 2022 16:38

Ny forskning på tverrfaglige team i helsesektoren

Elisabeth Andvik disputerer for PhD-graden ved NHH 10. juni 2022 med avhandlingen «Mind the Gap: Building Bridges in lnterprofessional Teams».

Tverrprofesjonelt samarbeid får stadig større gjennomslag som metodikk ovenfor komplekse problemer og behov for effektivitet.

Å bygge bro mellom ulike fagmiljøer gjennom bruk av tverrprofesjonelle team kan forbedre kvaliteten på tjenestene, ikke minst innen helse. Det kan gi bedre omsorg, riktigere fordeling av ressurser og økt pasientsikkerhet. I vår tid, med en rekke uventede hendelser som pandemi, teknologiske fremskritt og globale politiske anslag, er viktigheten av tverrprofesjonelt samarbeid blitt særlig synliggjort i samfunnet.

e andvik
Elisabeth Andvik, PhD-kandidat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Men, til tross for radikale endringer i samfunnet og økt behov for samarbeid, har ikke tverrfaglighet lykkes å implementeres suksessfullt i praksis.

Hvorfor ikke?

Strukturelle og sosiale krefter i tverrprofesjonelle team utfordrer veletablerte faglige grenser, visker ut roller og truer faglig identitet, noe som forårsaker spenninger og uenigheter om ansvar og myndighet.

Nyere faglitteratur gir begrenset forståelse av hvordan interaksjonen og dynamikken i tverrprofesjonell praksis utspiller seg. Og den gir bare i liten grad veiledning om hvordan en effektiv bygger broer mellom eksperter innen ulike fagområder. Avhandlingen til Elisabeth Andvik utforsker nettopp hvordan et tverrprofesjonelt samarbeid utfolder seg over tid og hva som skal til for å opprettholde samarbeidet.

Andvik utførte en etnografisk studie ved et norsk regionalt sykehus, det tverrprofesjonelle team samarbeidet om å løse komplekse kroniske lidelser hos barn. Avhandlingen tilbyr ny innsikt til feltet tverrprofesjonelt samarbeid gjennom tre empiriske artikler som vektlegger tre hovedfunn; 1)  Hvilke interaksjonsmønstre som bidrar til effektivt samarbeid fra startfasen, 2) Hvordan utvikle fleksible profesjonsidentiteter for å effektivt samarbeide, 3) Hvordan overvinne barrierer for kunnskapsdeling og innovasjon.

Oppsummert bidrar avhandlingen med ny innsikt i hvordan fagpersoner som til daglig strever med hvordan de best mulig kan behandle og organisere arbeidet med komplekse tilstander hos sårbare pasienter. Den belyser bredere kontekstuelle spørsmål, og gir også veiledning om hvordan vi mer effektivt kan bygge bro mellom personer i tverrprofesjonelt teamarbeid.

Spørsmålet, mener Andvik, er ikke om vi kommer til å benytte tverrprofesjonelle team i fremtiden, men heller hvordan vi kan endre helsevesenet slik at det blir i stand til å bygge og opprettholde samarbeid.

Veiledere:

Professor Vidar Schei (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Førsteamanuensis Therese E. Sverdrup, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Bjørn Erik Mørk, Handelshøyskolen BI

Tid og sted:

Aud M, NHH, 10. juni 2022
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Managing Adult Patients with Chronic Diseases: Theoretical Insights and Implications for Practice»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Christine B. Meyer (leder av komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Jeanne Mengis, Università della Svizzera italiana

Forsker Joanne Goldman, Universitetet i Toronto

Om kandidaten:

Elisabeth Andvik har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Kontakt:

elisabeth.andvik@bi.no