Ny avhandling: Methodology and Practice of Optimization Problems

Nahid Rezaeinia
Nahid Rezaeinia disputerer for PhD-graden ved NHH 10. juni 2022 med avhandlingen «Contributions to the Methodology and Practice of Optimization Problems with Multiple Preferences». Rezaeinia har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
Disputas

27. mai 2022 13:05

Ny avhandling: Methodology and Practice of Optimization Problems

Nahid Rezaeinia disputerer for PhD-graden ved NHH 10. juni 2022 med avhandlingen «Contributions to the Methodology and Practice of Optimization Problems with Multiple Preferences».

OPPSUMMERING

I dag må det ofte tas beslutninger som baserer seg på motstridende hensyn. Dette representeres gjerne i optimeringsproblemer via ulike kriterier, mål og preferanser som helst bør imøtekommes samtidig. For eksempel, for å ende opp med vellykkede team og møter, bør beslutningstakere forbedre kvaliteten på allokeringene av personer - til disse teamene eller møtene ved å ta akseptable, transparente og rettferdige beslutninger. Sentralt i denne allokeringsprosessen er brukernes preferanser, fordi å ihensynta disse bidrar til mer rettferdige allokeringer.

Å ta hensyn til slike preferanser vil derimot øke vanskelighetsgraden til problemet. Vanligvis er det to hovedtilnærminger for problemer som inneholder flere kriterier og flere forhold: multi-mål og multi-attributter. Denne avhandlingen retter seg inn på slike problemer, og består av fire kapittel med spesiell oppmerksomhet på problemer der en sentral beslutningstaker må vurdere data om preferanser oppgitt av ulike personer.

Nahid Rezaeinia, PhD-kandidate ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
Nahid Rezaeinia, PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Det første kapittelet studerer konferanseplanleggings-problemet ved å ta hensyn til deltakernes preferanser. Hovedbidraget til kapittelet er en dekomponering som først allokerer sesjoner til tidsblokker, og deretter allokerer foredragene innad i sesjonene.

Det andre kapittelet er motivert av et faktisk problem med allokering av studenter til forretningsprosjekter i et masterprogram i Norge. Kapittelet introduserer et allokeringsproblem og diskuterer både modellerings- og løsningstilnærminger for å inkludere både effektivitets- og rettferdighetskriterier.

Det tredje kapittelet bygger på allokeringsproblemet i forrige kapittel og fokuserer (på den metodiske siden av) avveiningen mellom effektivitet og Jains rettferdighetsindeks i problemet med såkalt heltalls ubalansert allokering. Siden Jains rettferdighetsindeks er en ikke-konkav funksjon – som gjør det vanskeligere å løse optimeringsproblemet – er kapittelets viktigste bidrag å utvikle omformuleringer for å overvinne dette problemet.

Det fjerde kapittelet fokuserer på en beslutningssituasjon der alle motstridende kriterier må vurderes i valgprosessen for lokalisering av veier i grisgrendte strøk. Kapittelet bidrar ved å utvikle en multi-metodisk tilnærming og evaluere alternativene med tanke på beslutningstakeres preferanser.

Veileder:

Professor Mario Guajardo, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

AUD N, NHH, 10. juni 2022
Prøveforelesningen starter klokken 12:30 og disputasen klokken 14:15

Tema for prøveforelesning:

«Multi-objective optimization: Modelling challenges within the Sustainable Development Goals SDG 11 and SDG 12»

  • SDG 11: Sustainable cities and communities
  • SDG 12: Responsible consumption and production

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Sigrid-Lise Nonås (leder av komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Nubia Velasco, University of The Andes, Colombia

Førsteamanuensis Cristóbal Miralles, Polytechnic University of Valencia, Spania

Om kandidaten:

Nahid Rezaeinia har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Kontakt:

Nahid.rezaeinia@nhh.no