Hvordan forholder vi oss til ulikhet?

Mennesker, Oda Kristine Storstad Sund
Avhandlingen til Oda Kristine Storstad Sund består av tre kapitler som alle relaterer seg til hvordan vi forholder oss til ulikhet – både i utfall og i muligheter. Hun disputerer ved NHH i januar.
Disputas

21. desember 2022 12:30

Hvordan forholder vi oss til ulikhet?

Oda Kristine Storstad Sund disputerer for PhD-graden ved NHH 10. januar 2022 med avhandlingen «Essays on Inequality Acceptance and Meritocracy».

Avhandlingen til Oda Kristine Storstad Sund består av tre kapitler som alle relaterer seg til hvordan vi forholder oss til ulikhet – både i utfall og i muligheter. 

Første kapittel tar for seg forskjeller mellom religiøse og ikke-religiøse når det gjelder toleranse for økonomisk ulikhet. Ved bruk av et omfattende datasett med mer enn 65 000 observasjoner fra 60 ulike land, viser studien at de religiøses toleranse for ulikhet i mindre grad enn de ikke-religiøse, er avhengig av om ulikheten skyldes tilfeldighet eller forskjell i innsats.

De religiøse aksepterer altså mer ulikhet grunnet i tilfeldigheter og mindre ulikhet om det reflekterer forskjeller i innsats. Selv om det her er behov for mer forskning, tyder funnene på at religion er med å forme folks preferanser for ulikhet.

Det andre kapittelet spør om foreldre er villige til å gi avkall på idealet om like muligheter til fordel for å gi sitt barn et forsprang i en konkurransesituasjon. For å finne svaret, arrangerte kandidaten en matematikkonkurranse for i overkant av 900 tiendeklassinger. I utgangspunktet hadde alle like forutsetninger for å vinne, men Sund ga foreldrene muligheten til å gi sitt barn en fordel i konkurransen.

Resultatene fra studien viser hvordan foreldres valg kan være med på å undergrave ellers meritokratiske prosesser - enten bevisst (i visshet om at det går på bekostning av et annet barns muligheter) eller ubevisst (i tro om at andre foreldre også hjelper).

Det siste kapittelet ser på sammenhengen mellom vår oppfatning av hvor meritokratisk en konkurranse er, og hvordan villigheten til å omfordele formes av vår selvtillit og av om man vinner eller taper en konkurranse.

I et survey-eksperiment med 1300 deltakere finner forskerne at selv om høy selvtillit medfører at vinnere i større grad tror konkurransen er meritokratisk (basert på ferdigheter og innsats), er det ingen effekt av selvtillit på villigheten til å omfordele. Utfallet av konkurransen har imidlertid en betydelig effekt på villigheten til å omfordele – studien viser at vinnere er langt mindre villige til å omfordele enn taperne.

Veiledere:

Professor Bertil Tungodden (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR, NHH

Professor Mathias Sutter, leder ved Max Planck Institute for Research on Collective Goods

Tid og sted:

Aud O, NHH, 10. januar 2022.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15

Tema for prøveforelesning:

Theory and Behavioral Evidence on the Role of Social Preferences in Inequality Aversion

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Samuel Hirshman (leder for komiteen), Institutt for Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR, NHH

Professor Pia Pinger, Universitetet i Køln

Professor Sigrid Suetens, Universitetet i Tilburg

Om kandidaten:

Oda Sund har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Kontakt:

o.k.s.sund@uva.nl