Agil = Stabil?

En nøkkelfaktor for et vellykket team er langsiktige relasjoner, hvor deltakerne kjenner hverandres sterke og svake sider, og det bygges tillit, tilhørighet til teamet og forpliktelse mot teamets målsetninger, skriver seniorforsker ved SNF Torstein Nesheim.
En nøkkelfaktor for et vellykket team er langsiktige relasjoner, hvor deltakerne kjenner hverandres sterke og svake sider, og det bygges tillit, tilhørighet til teamet og forpliktelse mot teamets målsetninger, skriver seniorforsker ved SNF Torstein Nesheim.

9. september 2021 11:21

Agil = Stabil?

IT- og programvarebasert utvikling og innovasjon krever teambaserte organisasjoner, basert på tillit og psykologisk trygghet, skriver Torstein Nesheim ved Samfunns- og næringslivsforskning.

Agile metoder for organisering og ledelse har stor utbredelse og påvirkning. Agil skal gjøre enhetene smarte og smidige, og øke bedrifters og etaters evne til fornyelse, omstilling og innovasjon.

Grunnlaget for denne endringsevnen ligger paradoksalt nok i stabilitet og langsiktige relasjoner. Det har de seneste årene vokset fram en ny ortodoksi, basert på enighet om langsiktige team som grunnlag for endringsevne i organisasjoner. Forbilder som Spotify (med egne «nyord» for organisering), Netflix og ING, populærlitteratur, blogger, podcasten Smidigpodden (53 episoder!), samt observasjoner fra egen pågående forskning peker i samme retning: IT- og programvarebasert utvikling og innovasjon krever teambaserte organisasjoner, basert på tillit og psykologisk trygghet.

Sentraliserte etater, desentraliserte arbeidsplasser?

Flere statlige etater og direktorater går fra organisering i sterke regionale enheter til organisering etter oppgaver. Koronakrisen kan åpne for nye holdninger til samhandling og fjernledelse, skriver Torstein Nesheim i Dagens Næringsliv.

Teamet skal jobbe selvstendig og har delegert beslutningsmyndighet for sitt område. Teamet har ansvaret for et produkt eller domene av en viss varighet, blir koordinert av en produkteier og støttes av en agil «coach». Man jobber tverrfaglig, og kombinerer IT og forretningsmessig forståelse. Teamet dekker typisk både utvikling, vedlikehold, mindre justeringer, forvalting og drift. Dette bidrar til at man unngår kompleks hangover-problematikk, og «prosjektsiloer».

En nøkkelfaktor for et vellykket team er langsiktige relasjoner, hvor deltakerne kjenner hverandres sterke og svake sider, og det bygges tillit, tilhørighet til teamet og forpliktelse mot teamets målsetninger. Når man legger arbeidsinnsatsen i et team over tid, bygges det kunnskap om det aktuelle domenet eller produktet.

Og: Der det er kortere levetid for et produkt eller et domene, kan «varme team» gjenbrukes over tid.

Denne organisasjonsoppskriften utfordrer en prosjektlogikk for organisering, og etablerte metoder for prosjektledelse. Slike agile team står i sterk kontrast til ideen om fleksibel bruk av knappe ressurser på tvers av mange team og enheter.

Vei i Norge

Mangfoldig endringsbilde i offentlig sektor

Avveiningen mellom geografisk nærhet og robuste fagmiljøer er bare en del av bildet i endringene i offentlig sektor, skriver Torstein Nesheim i kronikk.

Dynamikken som følger av medlemskap i flere team og endringer i teamsammensetning er ikke bare positiv, og må avveies av styrken i langsiktige relasjoner og domenekunnskap i faste team. Utbredelsen av agile prinsipper støter dermed mot andre etablerte ideer for organisering, noe som åpner for avveininger og spenninger i virksomhetene.

Kronikken var først publisert i Dagens Perspektiv 6. september 2021.