Førstelinjeledere i rollen som endringsagent

Silje Rydland Skaar disputerer for doktorgraden ved NHH 22. oktober 2021 med avhandlingen «First-Line Managers as Change Agents in the Implementation of Planned Change». Samlet bidrar forskningen til ny innsikt om endringsledelse gjennom å belyse hvordan førstelinjeledere opplever og opptrer i rollen som endringsagent. Studiene viser betydningen av førstelinjeledernes oppfatninger og samspill med andre for hvordan de kan bidra til å skape endring.
Silje Rydland Skaar disputerer for doktorgraden ved NHH 22. oktober 2021 med avhandlingen «First-Line Managers as Change Agents in the Implementation of Planned Change». Samlet bidrar forskningen til ny innsikt om endringsledelse gjennom å belyse hvordan førstelinjeledere opplever og opptrer i rollen som endringsagent. Studiene viser betydningen av førstelinjeledernes oppfatninger og samspill med andre for hvordan de kan bidra til å skape endring.
Disputas

11. oktober 2021 10:34

Førstelinjeledere i rollen som endringsagent

Silje Rydland Skaar disputerer for doktorgraden ved NHH 22. oktober 2021 med avhandlingen «First-Line Managers as Change Agents in the Implementation of Planned Change».

Endring og omstilling er et vedvarende aktuelt tema i dagens virksomheter og organisasjoner. Drivkreftene for endring er mange, og endringstakten er økende. Likevel opplever mange at de ikke lykkes med å gjennomføre planlagte endringer. Hvordan ledere opptrer som endringsagenter kan være avgjørende for å mobilisere medarbeidere, iverksette endringer og realisere tiltenkte mål.

Tidligere forskning har studert toppledere og mellomledere som sentrale aktører i endring. I sin doktorgradsavhandling belyser Silje Rydland Skaar hvordan førstelinjeledere   som jobber i den operative kjernen   kan ta på seg en endringsagentrolle i implementering av planlagt endring. 

Avhandlingen bidrar med ny innsikt gjennom tre artikler basert på et case studie av endring i et selskap i energisektoren.

Den første artikkelen belyser hvordan førstelinjeledere tar på seg rollen som endringsagent for endringer de selv ikke har utformet og som møter motstand fra ansatte. Studien viser hvordan førstelinjeledere mobiliserer støtte fra sine ledere og kollegaer, og hvordan ulike former for opplevd distanse påvirker hvem førstelinjelederne støtter seg til.

Den andre artikkelen, med professor Inger G. Stensaker, undersøker hvordan førstelinjeledere og mellomledere håndterer økte forventninger til at de skal ta en større strategisk rolle under endring. Studien identifiserer tre ulike responsmønstre. Den viser hvordan variasjoner både innad i og mellom strukturelle nivåer gjør at lederne kan utvikle ulik strategisk kapasitet.

Den tredje artikkelen studerer utvikling i en endringsprosess i fire organisatoriske enheter over tid. Her viser Skaar hvordan førstelinjeledere er sentrale aktører. De skaper ny energi og blåser liv i en endring som har mistet moment, gjennom å legge til rette for visualisering og ny meningsdannelse.

Samlet bidrar forskningen til ny innsikt om endringsledelse gjennom å belyse hvordan førstelinjeledere opplever og opptrer i rollen som endringsagent. Studiene viser betydningen av førstelinjeledernes oppfatninger og samspill med andre for hvordan de kan bidra til å skape endring.

Veiledere:

Professor Inger G. Stensaker (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Førsteamanuensis Therese E. Sverdrup, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Quy N. Huy (ekstern), INSEAD

Tid og sted:

AUD M (NHH), 22. oktober 2021
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15

Tema for prøveforelesning:

«The role of collectives in change»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Vidar Schei (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Chair Ragnhild Kvålshaugen, Institutt for strategi og entreprenørskap, BI

Professor Karen Jansen, Henley Business School

Om kandidaten:

Silje Rydland Skaar har vært stipendiat ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved NHH.

Kontakt:

Silje.Skaar@tryg.no