Meyer oppnevnt til leder av ekspertutvalg

Christine Meyer
Bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker en ny NOU-utredning er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og utfordringer for kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. NHH-professor Christine B. Meyer er oppnevnt til leder for ekspertutvalget.
Av Sigrid Folkestad

5. mars 2021 12:49

Meyer oppnevnt til leder av ekspertutvalg

NHH-professor Christine B. Meyer skal lede et regjeringsoppnevnt utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse i et kjønnsperspektiv.

– Kunnskap om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv har vært et prioritert område gjennom flere år, men vi ønsker å styrke dette området ytterligere. Jeg er veldig fornøyd med at Christine Meyer skal lede dette utvalgsarbeidet.

Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding

Oppdatert oversikt

Sist gang det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999. 

Bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker en ny NOU-utredning er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og utfordringer for kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester.

Ekspertgruppe skal vurdere finansiell klimarisiko

Finansprofessor Karin S. Thorburn er medlem i en ny ekspertgruppe som skal vurdere hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke Statens pensjonsfond utland.

Utvalget skal også se på hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning.

Om mandatet for NOU-en:

Utvalget skal forholde seg til hele Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde: folkehelse, omsorgstjenester, primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Utvalget skal:

  • Se helse i et helhetlig perspektiv og gjennomgå problemstillinger som gjelder likeverdighet mellom kjønnene på helseområdet. Helseutfordringer henger sammen med faktorer som utdanning og inntekt, alder, forhold i familie- og arbeidslivet, geografi, pårørendeoppgaver, vold og overgrep, og det å tilhøre minoritetsgrupper
  • Utredningen skal også ta opp helse i et kjønnsperspektiv blant etniske minoriteter. Og det skal ses hen til hvordan kjønn samvirker med andre faktorer som funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og sosioøkonomisk bakgrunn.

Utvalget, som består av 15 personer, skal levere sin endelige utredning og innstilling innen 20. september 2022. 

Foreslå tiltak

Christine B Meyer

Riv beslutningspyramidene

Tverrfaglige utviklingsteam er bra, men det hjelper ikke med raskt og godt utviklingsarbeid dersom det stanser opp i beslutningspyramiden, skriver Christine Meyer i DN.

Christine B. Meyer er professor i strategi og ledelse ved NHH. Hun var statssekretær for Høyre i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (2001–2003), byråd for finans, konkurranse og omstilling i Bergen (2007–2009), byråd for helse og inkludering i Bergen (2009–2011), konkurransedirektør (2011–2015) og administrerende direktør for Statistisk sentralbyrå (2015–2017).

– Meyer har bred erfaring innenfor ledelse og har god kjennskap til offentlige prosesser. Dette blir viktig i arbeidet fremover med å få kunnskap om status på området. På denne måten kan utvalget vurdere og foreslå tiltak som kan styrke kvinners helse og kjønnsperspektiver i helse- og omsorgstjenestene, folkehelsearbeidet, utdanning og forskning, sier Høie i pressemeldingen.

Kyr

Roboter overtar på åkeren og i fjøset

Landbruket er faktisk en av næringene som har kommet lengst i bruken av robotteknologi. Norge har snart flere landbruksroboter enn industriroboter, skriver NHH-professor Christine B. Meyer i DN.