Ådland går inn i maritim strategigruppe

Roar Ådland. Foto: Hallvard Lyssand/NHH
Professor Roar Ådland ved Institutt for foretaksøkonomi er blant medlemmene i regjeringens maritime strategigruppe. De skal levere en strategi som skal stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping. Foto: Hallvard Lyssand/NHH / Unsplash v. Thierry Meier
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

3. mai 2021 14:42

Ådland går inn i maritim strategigruppe

Professor Roar Ådland er utnevnt til medlem i regjeringens maritime strategigruppe, som skal utarbeide forslag til strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring.

Målet med strategien, Maritim21, er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping, økt konkurranseevne og eksport fra maritim næring, samt realisering av det maritime potensialet i utviklingen av grønn skipsfart og digitale løsninger.

Strategien skal peke på kunnskapsbehov for maritim næring langs hele verdikjeden fra forskning til kommersialisering. Formålet er en helhetlig tenkning rundt satsingen på maritim forskning, utvikling og innovasjon gjennom å koble myndigheter, virkemiddelapparatet, næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer nærmere sammen.

LES MER OM MANDATET

muligheter innen grønn skipsfart

Strategien skal:

  • gi en særlig gjennomgang av teknologi- og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering i maritim næring.
  • identifisere potensielle muligheter grønn skipsfart og digitalisering vil gi for økt verdiskaping i, og eksport fra, norsk maritim næring, samt hvilken betydning en slik utvikling kan ha for innretningen av forsknings- og innovasjonstiltak i næringen.
  • Inneholde anbefalinger til prioriterte tema/innsatsområder innenfor forskning (grunnforskning, høyere utdanning, næringsrettet forskning, demonstrasjon og kommersialisering), utvikling og innovasjon (inkludert forskningsinfrastruktur).
  • beskrive potensielle muligheter og utfordringer for maritim næring gjennom økt internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.

Følger opp stortingsmelding 

Arbeidet med strategien er en oppfølging av stortingsmeldingen «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring». Strategien blir en oppdatert Maritim21-strategi, og skal bygge videre på erfaringer fra andre 21-strategiprosesser, som forrige Maritim21-strategi, Transport21, Digital21 og Prosess21.

Sluttrapport skal etter planen leveres til Nærings- og fiskeridepartementet innen desember 2021.

Les også:

iver bragelien

Bragelien går inn i ekspertutvalg

Førsteamanuensis Iver Bragelien er utnevnt til medlem i et nytt regjeringsoppnevnt utvalg som skal vurdere lederlønnssystemet i staten.