Hull i ny ordning for ansatteopsjoner

Med forslaget om at ansatteopsjoner skal skattlegges som aksjeinntekt, legges det langt på vei opp til at den ansatte behandles som en gründer, skriver NHH-professor Petter Bjerksund. Foto: Finansdepartementet (Erlend Bjørtvedt, wikimedia)
Med forslaget om at ansatteopsjoner skal skattlegges som aksjeinntekt, legges det langt på vei opp til at den ansatte behandles som en gründer, skriver NHH-professor Petter Bjerksund. Foto: Finansdepartementet (Erlend Bjørtvedt, wikimedia)
Innlegg

14. juni 2021 14:35

Hull i ny ordning for ansatteopsjoner

Dersom den ansatte skal behandles som en gründer, bør det nye skatteforslaget for ansatteopsjoner suppleres, skriver Petter Bjerksund i DN.

Finansdepartementet har nettopp sendt på høring forslag om ny ordning for ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen. En ansatteopsjon gir den ansatte rett til å kjøpe et bestemt antall aksjer i oppstartsselskapet til en fastsatt pris i løpet av en bestemt periode.

I dag behandles ansatteopsjoner skattemessig som arbeidsinntekt. Etter ny ordning vil slike opsjoner bli skattlagt som aksjeinntekt. Det skal ikke påløpe skatt når selskapet tildeler opsjonen til den ansatte, eller når den ansatte innløser opsjonen og samtidig kjøper aksjene til fastsatt pris. Beskatningen skal først skje når aksjene realiseres.

Det må påpekes at realisasjon av aksjene som følger av opsjonen ikke nødvendigvis betyr penger på konto for den ansatte. Et mulig scenario er at oppstartsselskapet kjøpes opp, og at oppgjøret er aksjer i overtagende selskap. Dette anses som realisasjon, og utløser skatt for den ansatte.

Aps landsmøte 2017

Hva har Ap tenkt å gjøre med aksjeskatten?

Har Ap tenkt at det på nytt skal lønne seg å omgjøre arbeidsinntekt til kapitalinntekt? Eller akter partiet å øke skatten på aksjeinntekt med 2,3 prosentpoeng? NHH-professor Petter Bjerksund spør i DN.

Med forslaget om at ansatteopsjoner skal skattlegges som aksjeinntekt, legges det langt på vei opp til at den ansatte behandles som en gründer. Med dagens skattesystem vil det være naturlig for en gründer å organisere eierskapet i oppstartsselskapet gjennom et privat eierselskap (holdingselskap). Gründeren oppnår da fleksibilitet med hensyn til når aksjeinntekter skattlegges på personlig hånd. 

I høringsnotatet argumenteres det for at en ansatteopsjon er personlig, og knyttet til ansettelsesforholdet, og at opsjonen derfor ikke bør kunne eies gjennom et privat eierselskap.

Et sentralt problem da er hvordan eierskapet til aksjene skal organiseres etter at opsjonen er innløst. Dette har betydning for hvordan skatten beregnes. I høringsnotatet er denne problemstillingen ikke berørt.

– Fra vårt perspektiv har vi hele tiden ment at Forbrukerrådet har hatt en god sak

NHH-professorene Petter Bjerksund og Trond Døskeland var sentrale sakkyndige da Forbrukerrådet gikk til søksmål mot DNB.

Etter gjeldende rett vil overføring av aksjer til et privat eierselskap anses som realisasjon og utløse skatt for den ansatte.

Dersom man ønsker en ordning med ansatteopsjoner, hvor den ansatte behandles som en gründer, bør forslaget suppleres med en regel hvor den ansatte ved innløsning av ansatteopsjonen gis mulighet til å overføre aksjene til sitt private eierselskap, til skattemessig kontinuitet – inngangsverdi – uten at det utløser skatt.

Kronikken var først publisert i Dagens Næringsliv 14. juni 2021.