Vil ha fart i grønne investeringer

Nærings- og fiskeridepartementet har utnevnt en ekspertgruppe på ni medlemmer, inkluder leder. Klima- og miljøøkonom Gunnar S. Eskeland er professor ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Foto: Paul Amundsen
Nærings- og fiskeridepartementet har utnevnt en ekspertgruppe på ni medlemmer, inkluder leder. Klima- og miljøøkonom Gunnar S. Eskeland er professor ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Foto: Paul Amundsen
Av Sigrid Folkestad

12. august 2021 11:33

Vil ha fart i grønne investeringer

Professor Gunnar S. Eskeland er utnevnt av regjeringen som medlem i et ekspertutvalg som skal vurdere vilkårene og markedet for klimavennlige investeringer.

– Hele næringslivet må med i kampen for å nå klimamålene. Dette utvalget skal legge grunnlaget for hvordan vi kan styrke rammevilkårene for klimavennlige investeringer i norske bedrifter. For regjeringen er det viktig at næringslivet satser på bærekraftige prosjekter på vei inn i det grønne skiftet, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

På overordnet nivå er målet med ekspertgruppens arbeid å fremme størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi innenfor bærekraftige rammer og å nå Norges klimamål på en mest mulig effektiv måte.

– Omstillingen til en lavutslippsøkonomi vil kreve store teknologiskift og investeringer over de kommende tiårene. Skal vi ruste Norge for fremtiden, må vi legge til rette for at klimavennlige forretningsmodeller lykkes, og at lønnsomme, klimavennlige prosjekter får tilgang til nok og riktig kapital, sier Nybø.

Nærings- og fiskeridepartementet har utnevnt en ekspertgruppe på ni medlemmer, inkluder leder. Klima- og miljøøkonom Gunnar S. Eskeland er professor ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Han er tilknyttet forsker ved flere forskningssentre ved Norges Handelshøyskole, blant annet ENE – der forskerne jobber med energi- og klimaøkonomi – og skattesenteret NoCeT.

Ekspertgruppen:

  • Sjefanalytiker Thina Saltvedt, Oslo (leder)
  • Professor Gunnar Eskeland, Bergen
  • Konserndirektør Trude Glad, Bodø
  • Administrerende direktør Håvard Gulbrandsen, Oslo
  • Professor Verena Hagspiel, Trondheim
  • Forskningsdirektør Kristin Misund, Sarpsborg
  • Konsernsjef Astrid Skarheim Onsum, Oslo
  • Professor Jørn Rattsø, Trondheim
  • Administrerende direktør Erik Sauar, Oslo

Ifølge «Mandat – ekspertutvalg for klimavennlige investeringer», skal utvalget vurdere om dagens samlede rammevilkår bidrar til et velfungerende marked med tilstrekkelig tilgang til kapital for samfunnsøkonomisk lønnsomme klimavennlige investeringer og verdikjeder basert på fornybare ressurser over hele landet.

I lys av dette oppdraget, skal utvalget vurdere dagens samlede rammevilkår som blant annet finansmarkedsregulering, offentlige engasjement. Det skal også evaluere virkemidler som EUs klimakvotesystem, statlige støtteordninger og risikoavlastning, avtaler og direkte reguleringer.

Videre bør utvalget bør om enkelte av virkemidlene er overlappende, og om det er motstridende rammevilkår som er til hinder for lavutslippsutviklingen. Utvalget skal se hen til kommende regelverksutvikling i EU som kan påvirke de samlede rammevilkårene på disse områdene

Utvalgets funn skal leveres samlet som en ekspertutvalgsrapport med frist innen utgangen av juni 2022.