Verdien av biologiske eiendeler med utgangspunkt i oppdrettsselskaper

Bjarne Møller har skrevet en doktorgradsavhandling der han ser om det er mulig å finne virkelige verdi av biologiske eiendeler og hvilken nytte finansanalytikere har av informasjon om virkelig verdi med utgangspunkt i børsnoterte norske oppdrettsselskaper. Foto: wikimedia (Trondheim Havn)
Bjarne Møller har skrevet en doktorgradsavhandling der han ser om det er mulig å finne virkelige verdi av biologiske eiendeler og hvilken nytte finansanalytikere har av informasjon om virkelig verdi med utgangspunkt i børsnoterte norske oppdrettsselskaper. Foto: wikimedia (Trondheim Havn)
Disputas

30. august 2021 15:38

Verdien av biologiske eiendeler med utgangspunkt i oppdrettsselskaper

Bjarne Møller disputerer for doktorgraden ved NHH 10. september 2021 med avhandlingen «Valuation of Inventory of Live Biological Assets: Measurement, Value Relevance and Usefulness to Equity Investors».

Bjarne Møller har skrevet en doktorgradsavhandling der han ser om det er mulig å finne virkelige verdi av biologiske eiendeler og hvilken nytte finansanalytikere har av informasjon om virkelig verdi med utgangspunkt i børsnoterte norske oppdrettsselskaper.  

Avhandlingen ser videre på om finansanalytikere faktisk bruker regnskapsinformasjon om virkelig verdi og om slik informasjon predikerer aksjepriser, aksjeavkastning og kontantstrømmer bedre enn tradisjonell historisk kost måling. 

Konsesjonen er en viktig immateriell eiendel i oppdrettsnæringen. Avhandlingen viser at det ikke er mulig å finne et entydig estimat for virkelig verdi av én eiendel, fisken, innenfor en kontantstrømgenererende enhet der virkelige verdier av øvrige eiendeler, herunder konsesjonen, er uobserverbare, men at en kan finne verdivurderingsmodeller som tilfredsstiller et sett av aksiomer.

Viktige funn er at informasjon om virkelig verdi ikke passer inn i finansanalytikernes verdsettelsesmodeller, at de ikke bruker denne informasjonen og at særlig virkelig verdijustering i resultatregnskapet er vanskelig å fortolke. Virkelig verdijusteringene i regnskapet har lavt informasjonsinnhold ut over at man trekker informasjon om laksepriser inn i regnskapet. I den grad virkelig verdi justeringer kan hjelpe regnskapsbrukerne med å predikere aksjekurser og avkastning, er effektene små.

Veileder:

Professor Frøystein Gjesdal, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Tid og sted:

Zoom videokonferanse / Aud. N, NHH, 10. september 2021
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Fair value accoutning for financial vs operational assets»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Kjell Henry Knivsflå (leder for komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Erlend Kvaal, Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis Benita Maria Gullkvist, Hanken Handelshøyskole

Om kandidaten:

Bjarne Møller har vært knyttet til Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap i sitt arbeid med doktorgradsavhandlingen.

Kontakt:

bjarne.moller@no.ey.com

Thor Andreas Aursland disputerer for doktoravhandlingen «Essays on Business Cycles and Macroeconomic Policy». Denne består av tre artikler som besvarer spørsmål relatert til konjunktursykler og økonomisk politikk. Dato for disputas: 3. september. Foto: nbim.no (skjermdump)

Disputas: Konjunktursykler og økonomisk politikk

Thor Andreas Aursland disputerer for doktorgraden ved NHH 3. september 2021 med avhandlingen «Essays on Business Cycles and Macroeconomic Policy».