Hvem kan nyte godt av skattefriheten for rederivirksomhet?

Skip
Tormod Torvanger disputerer 20. mars for PhD--graden ved UiB med avhandlingen «Access to the Norwegian tonnage tax system». Torvanger er universitetslektor ved NHH.
Disputas

14. februar 2020 12:07

Hvem kan nyte godt av skattefriheten for rederivirksomhet?

Tormod Torvanger disputerer 20. mars for PhD-graden ved UiB med avhandlingen «Access to the Norwegian tonnage tax system». Torvanger er universitetslektor ved NHH.

Tormod Torvanger
Tormod Torvanger er universitetslektor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH.

Den norske rederibeskatningsordningen er i korthet et nullskatteregime for skipsfartsinntekter. Dermed er grensen mellom typer av fartøyer og fartøysaktiviteter som kan nyte godt av ordningen og fartøyer/fartøysaktiviteter som faller utenfor svært viktig.

I avhandlingen systematiseres og analyseres de rettslige kriteriene som er avgjørende for dette skillet (kvalifikasjonskriteriene) i lys av de hensyn som regelsettet er bygget på. Siden rederibeskatningsordningen innebærer statsstøtte, klarlegger avhandlingen også hvilke begrensninger som følger av EØS-retten med hensyn til hvilke maritime aktiviteter en europeisk rederibeskatningsordning kan begunstige.

Avhandlingen vurderer et bredt spekter av fartøystyper og fartøysoperasjoner i forhold til den norske ordningens kvalifikasjonskriterier. Når det gjelder stillingen for petroleumsrelaterte fartøy og fartøysoperasjoner sammenlignes den norske ordningen med den nederlandske, den britiske og den danske rederibeskatningsordningen. I denne sammenheng fremkommer det at den norske ordningen, fra et næringsståsted, må sies å være et svært fordelaktig i forhold til de aktuelle typer fartøyer/fartøysoperasjoner.

Det redegjøres i avhandlingen for det som må anses som særtrekk ved det norske regelsettet, og hva som må anses for positive og negative aspekter ved disse. Det konkluderes med at rederibeskatningsordningen i all hovedsak er svært gunstig for det segmentet av den norske flåten som dominerer norsk skipsfart, nærmere bestemt offshore-segmentet – i særdeleshet i forhold til petroleumsrelaterte aktiviteter.

Tid og sted: 20.3.2020 - 10.15–15.00. Auditorium 2 i Jussbygget (UiB)

Om kandidaten:

Tormod Torvanger er universitetslektor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har bakgrunn fra Sentralskattekontoret for storbedrifter, fra advokatvirksomhet. Torvanger har tatt del i PhD-programmet ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, under veiledning av professor Frederik Zimmer. Torvanger er partner i advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA.