Wallace inn i ekspertgruppe om utfordringene i transportsektoren

Bergen
Norge har store utfordringene i transportsektoren, spesielt fremkommelighet på norske veier, klima/miljø og transportsikkerhet. En ny strategigruppe («Transport21») skal identifisere forskningsspørsmålene det er avgjørende å få svar på for å løse dagens og morgendagens transportproblemer. Foto: Forurensning på Danmarksplass i Bergen (wikipedia)
Av Sigrid Folkestad

15. februar 2019 12:21

Wallace inn i ekspertgruppe om utfordringene i transportsektoren

Samferdselsdepartementet har oppnevnt professor Stein W. Wallace som medlem av "Transport21". Sammen med flere kjente navn fra akademia og næringsliv, skal Wallace se på utfordringene i transportsektoren.

Professor Stein W. Wallace, Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
Professor Stein W. Wallace, Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Utgangspunktet for arbeidet i strategigruppen er de store utfordringene i transportsektoren, spesielt fremkommelighet på norske veier, klima/miljø og transportsikkerhet. Professor Stein W. Wallace, ved Institutt for foretaksøkonomi og leder for Senter for shipping og logistikk, har nettopp energi, shipping og logistikk som sine ekspertiseområder.

Hovedoppgaven for Transport21, ifølge mandatet fra departementet, er å gjennomføre en bred strategiprosess knyttet til transportforskningsområdet. Transport21 skal identifisere forskningsspørsmålene det er avgjørende å få svar på for å løse dagens og morgendagens transportutfordringer. Gruppen skal komme med en anbefaling om hvordan vi kan innrette den samlede FoUI-innsatsen i sektoren på en best mulig måte.

Strategigruppen skal

  • Gi myndigheter, FoUI-aktører og næringsliv en felles forståelse av dagens og framtidens utfordringer i transportsektoren og identifisere hvilke forskningsspørsmål det vil være avgjørende å få svar på for å kunne løse disse utfordringene
  • Bidra til å styrke samspillet og synergieffekter mellom myndigheter, FoUI-aktører og næringsliv, slik at aktørenes FoUI-innsats forsterker hverandre og bidrar til å skape en dynamikk som trekker utviklingen i transportsektoren i innovativ retning
  • Vurdere og komme med råd om hvordan den samlede virkemiddelbruken på FoUI-området, samt annen innovasjonsfremmende aktivitet som angår transportsektoren, kan innrettes for å løse transportpolitiske utfordringer og samtidig fremme næringsutvikling.

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i kollektivselskapet Ruter, er leder av Transport21. Følgende personer er oppnevnt som medlemmer av strategigruppen:

Silvija Seres, president i Polyteknisk forening

Stein W. Wallace, professor ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Rune Storvold, forskningssjef ved NORUT

Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO

Anna von Streng Velken, seksjonsleder Transport og luftkvalitet i Miljødirektoratet (Oslo)

Nils Kalstad Svendsen, leder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU

Ketil Olaf Paulsen, teknologileder ved Kongsberg Maritim, Kongsberggruppen

Basit Mohammad, seniorrådgiver Innovasjon, Avinor  

Ragnhild Wahl, fagansvarlig FoU hos Jernbanedirektoratet

Hanne Nettum Breivik, direktør i Entur

Beate Kvamstad-Lervold, leder for SINTEFs mobilitetssatsing

Gina Ytteborg, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen  

Patrick Waldemar, forskningssjef i Telenor

Gunnar Lindberg, direktør vedTransportøkonomisk institutt

Siri Vasshaug, rådgiver samferdselsavd. i Nordland fylkeskommune

Thorkel Askildsen, seniorrådgiver i Kystverket