Muliggjør gode karrierevalg

Linda Nøstbakken
– En av våre viktigste oppgaver er å sikre at studentene har et best mulig grunnlag for å gjøre gode karrierevalg. Det er et stort mangfold av jobbmuligheter for økonomer, og de skal være synlige i studietiden, sier prorektor for utdanning Linda Nøstbakken. Foto: NHH
NHH Av Sigrid Folkestad

12. februar 2019 09:03

Muliggjør gode karrierevalg

NHH-studiene er svært jobbrelevante, og høyskolen skiller seg fra landsgjennomsnittet ved å legge godt til rette for å knytte kontakter i arbeidslivet, ifølge Studiebarometeret.

Tall fra Studiebarometeret

(Poengskala 1-5)

BACHELOR

MASTER

Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

4,6

4,5

Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

4,5

4,3

Studieprogrammet er faglig utfordrende

4,6

4,4

Bruk av case

4,0

3.9

Det sosiale miljøet blant studentene 

4,1

3,9

Det faglige miljøet blant studentene 

4,2

4,0

Studieprogrammet er stimulerende   

4,1

4,1

Jeg får kompetanse som er viktig i arbeidslivet

4,3

4,1

Det legges godt til rette for at jeg kan knytte kontakter i arbeidslivet

4,1

3,8

Jeg er motivert for studieinnsats

4,1

4,1

Den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret er gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og undersøker læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon, yrkesrelevans, undervisning, eksamen og læringsutbytte.

Kontakt med næringslivet

NHH-studentene rangerer sitt studiested høyt på svært mange punkter. Kort oppsummert: Det er ingen tvil om at de er fornøyd med å ha valgt NHH som studiested, studieprogrammets evne til å inspirere rangeres høyt, og studentene er enige om at det er faglig utfordrende.

Sist, men ikke minst; de ser at kompetansen de får er relevant for arbeidslivet.

Studiebarometeret spør om det legges til rette for at studentene kan knytte kontakter i arbeidslivet. Dette svarer de aller fleste ja til. Bachelorstudentene gir 4,1 poeng av fem mulige. Dette er 1,2 over landsgjennomsnittet. Masterstudentene gir 3, 8 poeng, noe som er 0,9 over snitt.

Les mer om studiemulighetene på NHH

– Må bli bedre skodd

NHH ligger klart over det nasjonale gjennomsnittet på en lang rekke spørsmål underindeksen «yrkesrelevans». Studentene oppgir at de i svært stor grad får kompetanse som er viktig i arbeidslivet. Bachelorstudentene gir 4,3 poeng av fem mulige på dette punktet, og masterstudentene gir 4,1 poeng.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø varslet i høst en egen stortingsmelding om nettopp studentenes relevans for arbeidslivet og sa da at studentene må bli bedre skodd for et framtidig arbeidsliv.

Derfor må høyere utdanning og arbeidslivet involvere seg mer med hverandre. Altfor mange studenter mangler en klar oppfatning om hva kompetansen deres kan brukes til når de er ferdige med å studere, sa Iselin Nybø (V).

Mangfold av jobbmuligheter

Prorektor for utdanning Linda Nøstbakken sier følgende om NHH-studentenes opplevelse av relevans for videre karriere:

– En av våre viktigste oppgaver er å sikre at studentene har et best mulig grunnlag for å gjøre gode karrierevalg. Det er et stort mangfold av jobbmuligheter for økonomer, og de skal være synlige i studietiden. Det gjør vi på flere måter, blant annet ved bruk av aktuelle case i undervisning, arrangementer der studenter inviteres til å delta og ved å holde gjesteforelesninger i undervisningen. Bare i løpet ett år inviterer våre faglig ansatte nærmere 200 gjesteforelesere, mange av dem er ledere fra næringsliv og offentlig sektor.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø varslet i høst en egen stortingsmelding om nettopp studentenes relevans for arbeidslivet. Foto: Marte Garmann
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø varslet i høst en egen stortingsmelding om nettopp studentenes relevans for arbeidslivet. Foto: Marte Garmann

Hun legger til:

– Resultatene fra Studiebarometeret er i tråd med Kandidatundersøkelsen som ble offentliggjort i januar. Den viste at 98, 8 prosent av tidligere NHH-studenter er i relevant arbeid, og majoriteten får jobb før de er ferdig, sier Nøstbakken.

På et overordnet nivå, spør Studiebarometeret om tilfredshet.

Svarene fra NHH-studentene ligger meget høyt. På punktet «Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på» gir bachelorstudentene poengsummen 4,6, mens masterstudentene ligger så vidt under med 4, 5.

Undervisning

Undersøkelsen inneholder mange spørsmål om hva studentene mener om undervisningen. Masterstudentene ved NHH mener undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt og gir 4,3 poeng av fem mulige. Bachelorstudentene gir 4,2 poeng. Studentene mener også, i stor grad, at de faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende og at de formidler pensum på en forståelig måte.

Alle NHH-ere får relevant jobb etter studiet

98,8 prosent av tidligere NHH-studenter er i relevant arbeid. Majoriteten får jobben før de er ferdig utdannet, viser ny kandidatundersøkelse.

– Med «Business Analytics» skiller vi oss ut

Ny masterprofil gir Thea og Gunnhild teknologisk lederkompetanse som gjør dem i stand til å hjelpe selskaper til å ta bedre beslutninger.

Undersøkelsen spør også om hvilke undervisnings- og arbeidsformer som bidrar til læring, og særlig på ett felt er det en klar positiv utvikling, ifølge Studiebarometeret.

– Vi ser at dagens masterstudenter er mer fornøyd med digitale arbeidsformer i dag enn tidligere. Jeg vil også trekke fram bruk av case i undervisningen. Her ser vi en forbedring, og både bachelor- og masterstudenter som svarte på barometeret, gir positive tilbakemeldinger.

På dette punktet skiller NHH seg positivt ut fra landsgjennomsnittet.

De fleste studentene rapporterer at de får faglige tilbakemeldinger på arbeidet sitt, både fra faglig ansatte og medstudenter, også dette er over landsgjennomsnittet.

Sosialt og faglig miljø

NHH-studentene er positive til det sosiale studentmiljøet. På spørsmålet om det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet, gir bachelorstudentene 4,1 poeng på en skala fra 1 til fem, noe som er en oppgang fra 2017. Masterstudentene gir 3,9 poeng. Det er 0,1 lavere enn året før. På spørsmål om det faglige miljøet blant studentene, gir bachelorstudentene en score på 4,2 poeng og masterstudentene bare litt under, med 4,0 poeng.

– Totalt sett, sier prorektor Linda Nøstbakken, viser dette at de aller fleste trives svært godt, og at studentene er flinke til å hjelpe og støtte hverandre faglig.

Gode opptakstal for NHH

Krava for å komme inn på siviløkonomstudiet ved NHH er stabilt høge, viser tal frå Samordna opptak.

Dette er helt grunnleggende for studentene som går her nå, og for de som vurderer å søke seg til NHH, sier Nøstbakken.

– Vi har jobbet tett sammen med studentene i 2018, for å bidra til et åpent og inkluderende studentmiljø, og det skal vi fortsette med. Alle NHH-studentene skal finne sin plass og inkluderes i det sosiale miljøet, hvis de ønsker det.