Her er utfordringane digitaldirektørar slit med

– For nokon utgjer digitaliseringsendringane eit trugsmål og ei kjelde til mogleg overflødigheit. For organisasjonen representerer det framtidig suksess og overleving, seier Kjersti Berg Danilova, som nyleg disputerte ved NHH. Illustrasjon: Flickr
Av Sigrid Folkestad

5. februar 2019 07:48

Her er utfordringane digitaldirektørar slit med

Digitaliseringsendringar skaper ofte spenningar og motsetnader på ein arbeidsplass. Difor tilsett stadig fleire selskap eigne digitaldirektørar for å handtere utfordringane.

– Tilsette slit ofte med å forstå omgrepet digital transformasjon og kva det inneber for organisasjonen. Mange er skeptiske til endringane, og enkelte opplever digitaliseringa som eit trugsmål, seier Kjersti Berg Danilova.

Ho disputerte ved NHH med doktoravhandlinga «Leading change across the organization» 23. januar (sjå faktaboks).

Leading change across the organization

Avhandlinga til Kjersti Berg Danilova, «Leading change across the organization», består av tre artiklar. I den første artikkelen tar Danilova ein systematisk gjennomgang av litteratur på prosesseigarar. I den andre artikkelen undersøkjer ho kva som skal til for å få prosesseigarskap til å fungere, basert på ei internasjonal ekspertstudie. Den tredje artikkelen er basert på intervju med 20 digitaldirektørar, og undersøkjer korleis desse forstår og taklar spenningar knytt til digital transformasjon.

Leiartittelen CDO

Digital transformasjon handlar om prosesser der selskap jobbar for å bli meir effektivt, endre eller skape nye tenester og produkt og få kunden «i sentrum», basert på digital teknologi.

I aukande grad vel organisasjonar å få inn leiarar med særskilt ansvar for å gjennomføre digital endring på tvers av selskapet. Tittelen CDO (chief digital officer) var lansert som den nye brennheite leiartittelen for nokre år sidan, og vi har fått stadig fleire digitaldirektørar dei siste åra.

Dei møter ei rekkje utfordringar. Ein av dei som vart intervjua i studien til Danilova, seiar følgjande:

«Å få organisasjonen til å innsjå at vi ikkje kan fortsetje å gjere forretning på denne måten, er veldig, veldig vanskeleg. Det er ein ekstremt konservativ bransje, der det å unngå risiko og ikkje ta sjansar, er grunnlaget for vår eksistens».

Klassisk paradoks

– Endringsprosesser skjer ofte på tvers av etablerte strukturar i organisasjonen. Ulike fagfelt og grupper kan ha forskjellige og til dels motstridande mål og interesser. 

Danilova meiner det er fem hovudkategoriar problem. Det syner intervjua ho gjorde med digitaldirektørane. Her er utfordringane dess direktørane har å slite med:

  • Eksisterande versus naudsynt kompetanse
  • Individuelle interesser versus kollektivt gode
  • Spenningar mellom forretningseiningar og IT-avdelinga
  • Spenningar mellom ulike forretningseiningar og organisasjonen som heilhet
  • Spenningar mellom digitaldirektøren og eksisterande strukturar

– Informantane fortel mellom anna at det er svært låg digital kompetanse i organisasjonane, liten forståing for kva digital transformasjon er og at det er vanskelig å få aksept for dei endringane dei meiner er naudsynt.

Kjersti Berg Danilova, Institutt for strategi og leiing, NHH.
Kjersti Berg Danilova, Institutt for strategi og leiing, NHH.

Utgjer eit trugsmål

Det andre punktet – spenningar mellom eiga interesse og det kollektive –  er ein gjenganger og eit klassisk paradoks i alle organisasjonar.  

– Med digital transformasjon tar dette ein heilt konkret form og driv opp spenninga. For nokon utgjer digitaliseringsendringane eit trugsmål og ei kjelde til mogleg overflødigheit. For organisasjonen representerer det framtidig suksess og overleving.

Spenning og problem mellom einingar og organisasjonen som heilhet stammer frå silotenking og grupper som tar omsyn til eigne interesser og i mindre grad er opptekne av selskapet sitt hovudmål og interesser. Danilova sine informantar fortel om korleis ulike avdelingar går i gang med eigne digitaliseringsprosjekt basert på lokal logikk.

– Og ein slik praksis fører til ein situasjon der deling av kunnskap, ressursar og tekniske løysingar ikkje vert brukt og optimalisert på tvers av organisasjonen, seier Danilova.

Møter organisasjonen

– Korleis løyser digitaldirektørane dette?

– Funna viser korleis digitaldirektørar bidreg til organisasjonsendring gjennom handtering av organisatoriske motsetnader og spenningar, særlig ved å fremje felles mål, samarbeid, forståing og eigarskap på tvers avvegingar, fagdomene og interessegrupper.

Ein viktig føresetnad for å klare dette er å sjå og synliggjøre styrken i ulike einingar og domene sin kompetanse og perspektiv og korleis disse utfyllar kvarandre, seier Danilova.

– Digitaldirektørane eg intervjua hadde en god kombinasjon av teknologisk innsikt og forretningsforståing, og jobbar aktivt med både å sjølv møte organisasjonen og med å skape felles møteplasser for einingar og fagdomene.

Avhandlinga bidreg både til forskingslitteratur på prosessleiing og digital transformasjon, og til forsking på leiing av endring på tvers av organisasjonen.

Hvordan lede endring på tvers av organisasjonen

Kjersti Berg Danilova disputerer for doktorgraden ved NHH 23. januar 2019 med avhandlingen «Leading change across the organization».