Mellomlederen som endringsagent

Ill: management
Monica Rydland viser til at mellomledere står overfor stadig flere utfordringer og en økt endringstakt preget av multiple, overlappende og parallelle endringer. Derfor, mener kandidaten, har vi behov for ny kunnskap om mellomlederens rolle i strategiske endringsprosesser. Illustrasjonsfoto: pixabay
Disputas

23. mai 2018 12:21

Mellomlederen som endringsagent

Monica Rydland disputerer for doktorgraden ved NHH 4. juni 2018 med avhandlingen «Middle Managers' Role as Change Agents - Variations in Approaches and their Contributions to the Progress of Change».

Formålet med Monica Rydlands avhandling er å utforske hvordan mellomledere tar rollen som endringsagent og hvordan dette påvirker fremdriften i endringene.

Monica Rydland
Monica Rydland er stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Hun er ansatt for forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (ved NHH).

Mellomledere er en mangfoldig gruppe av ledere som er ansvarlig for mennesker og leveranser på ulike nivå i en organisasjon. Uavhengig av hvilket organisatoriske nivå mellomlederen befinner seg på, er mellomlederen ofte tett på ansatte og kollegaer. Noen mellomledere er også i tillegg tett på kunder og leverandører. På grunn av sin posisjon påvirker de både strategiske endringsprosesser og resultatene i organisasjonen.

Tidligere forskning har vist hvordan mellomledere bidrar, både gjennom å initiere endringer og implementere endringer. I strategiske endringsprosesser som er initiert og planlagt på toppledernivå, er det imidlertid iverksetterrollen eller implementer-rollen som mellomledere har blitt forventet å tre inn i. Forskningen har identifisert ulike praksiser for hvordan mellomledere gjennomfører rollen som implementer, men det har manglet kunnskap om mellomledere tar rollen forskjellig og hvilke implikasjoner dette har.

Monica Rydland viser også til at mellomledere står overfor stadig flere utfordringer og en økt endringstakt preget av multiple, overlappende og parallelle endringer. Derfor, mener kandidaten, har vi behov for ny kunnskap om mellomlederens rolle i strategiske endringsprosesser. For å undersøke hvordan mellomledere på ulike nivåer nærmer seg sin rolle som endringsagenter, foretar Rydland en gjennomgang av litteraturen om mellomledelse og endring, og hun gjennomfører to langsiktige case-studier av mellomledere. Teoretisk trekker hun på litteratur om mellomledere og et sensemaking (meningsskapende)-perspektiv.

Hennes funn tyder på at mellomledere nærmer seg rollen som endringsagenter på ulike måter. I første casestudiet finner hun at mellomledere i et finansselskap tar rollen som implementer på fire ulike måter. De oppfatter rollene sine på forskjellige måter, og de har ulik implementeringspraksis. I sin studie av en radikal transformasjon i et datterselskap i et multinasjonalt telecomselskap, finner hun også at mellomlederne tar en bredere rolle, som går langt utover å implementere endring for å utvikle kapasitet for multiple endringer. 

Denne tilnærmingen til rollen er svært viktig, mener kandidaten, fordi det påvirker hvordan endringene utvikler seg. Funnene til Rydland bidrar til forskningslitteraturen om mellomledere og endringsprosesser nettopp fordi den utvider vår oppfatning av mellomlederens rolle som endringsagent og ved å illustrere hvordan mellomledere bidrar til å sikre fremdriften i endringen.

Veiledere:

Professor Inger G. Stensaker (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Vidar Schei, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Julia Balogun, dekan, University of Liverpool Management School

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Theories of change. The role of change agents in rational functionalist and social constructionist explanations of change

Bedømmelseskomiteen:

Professor Christine B. Meyer (leder for komiteen), Institutt for Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Gro Ladegård, NMBU

Professor James Ludema, Benedictine University

Om kandidaten:

Monica Rydland har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Hun er ansatt som forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og er programdirektør ved NHHE. I tillegg er hun foredragsholder innenfor ledelse, endring, innovasjon og endringskapasitet og har flere styreverv. Rydland har mer enn 16 års erfaring fra næringslivet som mellomleder og som styreleder/-medlem innenfor IT, finans og kultur.

Kontakt:

Monica.Rydland@snf.no