Mæland med i nytt ekspertutval

NHH

22. juni 2018 13:03

Mæland med i nytt ekspertutval

Førsteamanuensis Jøril Mæland frå Institutt for finans har fått plass i eit nytt ekspertutval som skal vurdere skattlegginga av kraftverk.

Hovudoppgåva for det nye utvalet er å vurdere om vasskraftskattlegginga hindrar samfunnsøkonomisk lønsame tiltak i vasskraftsektoren.

Ein stor del av norsk vasskraftproduksjon blei bygd ut i åra etter krigen og fram mot slutten av 1980-talet. Noregs vassdrags- og energidirektorat har anslått eit reinvesteringsbehov på 45 milliardar kroner fram mot 2030.

– Vasskrafta er ein av Noregs viktigaste naturressursar og har vore eit grunnlag for vekst og velferd i over 100 år. Produksjon av fornybar energi i Noreg bør skje i ein kraftmarknad der kraftproduksjon blir bygd ut etter samfunnsøkonomisk lønsemd. Naturressursane tilhøyrer fellesskapet. Kraftskattesystemet bør så langt som muleg bidra til at investeringar som er samfunnsøkonomisk lønsame før skatt, også er lønsame etter skatt. Vi ber utvalet vurdere om dagens skattlegging av vasskraftsektoren hindrar at samfunnsøkonomisk lønsame tiltak blir gjennomført, seier finansminister Siv Jensen.

Utvalet blir leia av Per Sanderud, avtroppande vassdrags- og energidirektør. Utvalet skal levere innstillinga innan 1. oktober 2019.

Her kan du lese meir om utvalet