Nettverk og frihet gir bedre resultater

arbeid alene
Empirisk finner vi at autonomi øker prestasjoner i jobben; både egne resultater og ved at man bidrar til at andre utfører sine oppgaver på en god måte, skriver artikkelforfatterne. Foto: Max Pixel
Innlegg

17. mars 2017 09:00

(oppdatert: 17. mars 2017 09:57)

Nettverk og frihet gir bedre resultater

Frihet i arbeidssituasjonen og evne til å jobbe i nettverk påvirker hvilke resultater man oppnår i jobben. I tillegg er effekten av nettverk sterkere når arbeidstakeren har høy autonomi.

Forskning om jobbutforming har i økende grad lagt vekt på relasjonelle sider ved arbeidet.

Den rollen man har og de oppgaver som utføres inngår i en sosial sammenheng, og arbeidstakerens evne til å kommunisere og bygge relasjoner til kollegaer og kunder er av stor betydning. Dette er særlig viktig i kunnskapsbedrifter, hvor de ansatte er høyt utdannede eksperter og jobber tett mot kundene.

I en nylig publisert studie har vi sett på betydningen evne til å jobbe i nettverk og jobbautonomi har for de ansattes prestasjoner.

Undersøkelsen bygger på data fra 500 ansatte i den norske delen av en multinasjonal, profesjonell servicebedrift. Evne til å jobbe i nettverk handler om man kan bygge, vedlikeholde og trekke på relasjoner med andre i en jobbsammenheng. I store profesjonelle servicebedrifter vil det ofte være et stort potensial for slike relasjoner, både blant kollegaer og kunder.

Hvis man er dyktig til å jobbe i nettverk får man tilgang på mange kilder til troverdig informasjon, man kommuniserer godt med kunder, og kan trekke på mange bidrag for å utforme gode løsninger på kundens problemer. Empirisk finner vi at det er en positiv sammenheng mellom evne til å jobbe i nettverk og to sider ved resultatene; det man selv presterer og i hvilken grad man bidrar til at andre utfører sine oppgaver på en god måte.

En jobb har høy autonomi hvis den gir den ansatte frihet med hensyn til når jobben utføres og hvordan den utføres. Høy jobbautonomi antas å styrke indre motivasjon, gir muligheter til å benytte faglig skjønn for å løse oppgaven på en god måte, og forventes å bidra til at man deler kunnskap med kollegaer.

Empirisk finner vi at autonomi øker prestasjoner i jobben; både egne resultater og ved at man bidrar til at andre utfører sine oppgaver på en god måte. Et interessant spørsmål er om det er en gjensidig forsterkende effekt mellom autonomi og nettverk.

Vi argumenter for at effekten av nettverk er størst når arbeidstakeren har høy grad av autonomi. Når man har stor frihet i arbeidssituasjonen, er det bedre muligheter for å jobbe i nettverk. Det er også større forventninger; man forventes å jobbe for bedre løsninger og for å påvirke beslutninger.

Ved høy selvbestemmelse har man større mulighet for å benytte ferdigheter og eget nettverk i arbeidet, noe som medfører at effekten på egne prestasjoner blir større, enn ved lav autonomi.

Vi finner en slik empirisk sammenheng; det er faktisk størst utbytte av nettverk når man har stor frihet i arbeidet.

Disse resultatene viser at 'politiske' ferdigheter og evnen til å bygge og utnytte eget nettverk har betydning for de resultater ansatte oppnår i kunnskapsbedrifter. Ledere bør ta inn over seg at relasjonelle ferdigheter kan læres og utvikles, og at effektene av nettverk er størst når man gir de ansatte stor autonomi. Motsatt bør ledere være forsiktige med å legge for stor vekt på kontroll og detaljstyring, og bevisst søke å utvikle medarbeiderne slik at de blir bedre til å kommunisere, samarbeide og dele kunnskap.

FORFATTERNE:

Torstein Nesheim er seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Karen Modesta Olsen er professor ved Norges handelshøyskole ( NHH) og Alexander Madsen Sandvik er post.doc ved NHH.

Kronikken var publisert i Ukeavisen Ledelse 17. mars 2017.

Les Forskningsnytt fra NHH