Airbnb-utleie ingen risiko

airbnb
NHH-studentene Emilie Nøkleby Finnevolden og Ellen Brevik Wangsness konkluderer i sin ferske masteroppgave med at privatpersoners Airbnb-inntekter betyr relativt lite sett i sammenheng med annen innsamlet skatt.

6. februar 2017 07:30

(oppdatert: 6. februar 2017 07:44)

Airbnb-utleie ingen risiko

Privatpersoner som tjener penger på å dele egne eiendeler eller utføre småjobber utgjør ingen stor risiko for Skatteetaten, viser to masterstudenter ved NHH.

TEKST: SIGRID FOLKESTAD

I den svært så aktuelle masteroppgave i finansiell økonomi, knyttet til Senter for skatteforskning, gjør NHH-studentene Emilie Nøkleby Finnevolden og Ellen Brevik Wangsness beregninger av den skattepliktige inntekten gjennom delingsplattformen Airbnb.

Masteren på NRK

Resultatene av arbeidet er fanget opp av NRK, som i dag kjører saken på nyhetene.

Mandag 6. februar legger også Delingsøkonomiutvalget, der professor Tor Wallin Andreassen er medlem, frem sin rapport for finansminister Siv Jensen.

Mange mener Airbnb er en kilde til skatteunndragelse, men etter å ha gått gjennom tallene, argumenterer NHH-studentene for at denne gruppen utgjør bare en moderat risiko for Skatteetaten. De sier at det er risiko for lav etterlevelse, men at beregningene viser at det potensielle skatteprovenyet som kan gå tapt, er beskjedent.

De oppfordrer også Skatteetaten til å legge til rette for skattyteres behov slik at potensialet delingsøkonomien medbringer kan utnyttes.

Delingsplattform i Norge

Finnevolden og Wangsness skriver følgende om masteroppgaven Privatpersoner i delingsøkonomien og etterlevelse av skatteplikt – En risikoevaluering av privatpersoners etterlevelse, der førsteamanuensis Ragnhild Balsvik har vært veileder:

"Vårt funn tar utgangspunkt i skatt generert av privatpersoner som leier ut rom og boliger på Airbnb, en av de største delingsplattformene i Norge. Vi estimerer at privatpersoner på Airbnb har skattepliktige inntekter i løpet av et år som vil generere et proveny i overkant av 30 millioner kroner dersom skatten blir betalt.

Det utgjør et svært lite beløp sammenlignet med andre kilder til skatteproveny. Eksempelvis utgjør det bare to prosent av det samlede skatteprovenyet fra privat boligutleie i Norge".

Anslaget bygger på flere forutsetninger, men de to studentenes konklusjon om at privatpersoners Airbnb-inntekter betyr relativt lite i sammenheng med annen innsamlet skatt, er robust selv om det foretas endringer i disse forutsetningene.

Andre risikogrupper

Basert på vårt anslag for potensielt proveny og vår etterlevelsesanalyse konkluderer de altså med at privatpersoner i delingsøkonomien utgjør en moderat risikogruppe for Skatteetaten.

Andre risikogrupper bør prioriteres foran denne, mener de, men Skatteetaten bør håndtere risikoen knyttet til privatpersoner i delingsøkonomien før den blir mer betydelig slik at tap av skatteproveny og negative ringvirkninger unngås.

"Vi finner at de mest hensiktsmessige strategiene som Skatteetaten bør følge for å øke etterlevelse er å forenkle prosessene for innrapportering av skattepliktig delingsinntekt, å assistere privatpersoner i å forstå sin skatteplikt, samt å avskrekke underrapportering av delingsinntekt ved bruk av kontroller".

Forskningsnytt