Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og fagemner for studiet Strategisk Design for Innovasjon - Design Thinking .

 • Mål for emnene

  Mål for emnene

  Strategiske, teknologiske og organisatoriske perspektiver på verdiskapende innovasjon skal gi studentene kunnskap om strategiske, teknologiske og organisatoriske perspektiver på verdiskapende innovasjonsprosesser. For å belyse dette integreres teori og praktisk anvendelse ved at deltakerne arbeider med aktuelle problemstillinger i tverrfaglig team. Slik blir modulen både faglig relevant og direkte anvendbart for den enkelte student i arbeid med innovasjonsprosesser i privat og offentlig sektor.

  Designfaglige og teknologiske virkemidler for innovasjon skal gi studentene kunnskap om designfaglige virkemidler i innovasjonsprosesser. For å belyse dette kombineres teori og praktisk anvendelse ved at studentene arbeider med aktuelle problemstillinger i tverrfaglige team. Emnet skal gi studenten ulike verktøy for å kunne jobbe effektivt/produktivt i tverrfaglige team. Emnet har fokus på brukerorientert design og uttesting i praksis, samt retningslinjer for å lage gode, nyttige og brukervennlige grensesnitt. Emnet skal gi studentene kunnskap om hvordan man kan bruke digital teknologi som et virkemiddel og designmateriale.

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Design Thinking passer for bedriftsledere, designere, ingeniører og teknologer så vel som for andre ledere, fagfolk, og offentlige fagpersoner i ulike felt.

  Design Thinking bygger på en tverrfaglig innovasjonsmetodikk og deltakerne bør ha bakgrunn innen én eller flere av de relaterte disiplinene, designfaglig, teknisk og/eller forretningsmessige.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Læringsutbytte -  Strategiske, teknologiske og organisatoriske perspektiver på verdiskapende innovasjon
  Denne delen skal gi kandidatene en forståelse for strategiske og organisatoriske dimensjoner ved innovasjonsprosesser og dermed innsikt og kompetanse for arbeid med innovasjonsprosesser i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Kandidatene skal etter fullført modul ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidatene har

  • avansert innsikt i hvordan organisatoriske dimensjoner som ledelse, team og kultur påvirker input, innhold og resultat av innovasjonsprosesser
  • avansert innsikt i hvordan teknologiske dimensjoner påvirker innovasjon og verdiskapningsprosesser i organisasjoner
  • inngående innsikt i hvordan forretningsmodeller kan bidra til innovasjon og verdiskapning
  • kunnskap om hvordan en kan skape bærekraftige og innovative forretningsmodeller

  Ferdigheter

  Kandidatene kan

  • analysere og utføre vurderinger av forretningsmodeller
  • bruke sin teoretiske innsikt til å analysere og ta bedre beslutninger knyttet til strategiske, teknologiske og organisatoriske vurderinger i forbindelse med innovasjonsprosesser i organisasjoner
  • anvende sin forståelse for kultur, team og endring til å påvirke innovasjonsprosesser og innovasjonsforståelsen i egne organisasjoner
  • gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid

  Generell kompetanse

  • kommunisere og diskutere faglige problemstillinger og analysere både med spesialister og med allmennheten
  • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

  Læringsutbytte - Designfaglige og teknologiske virkemidler for innovasjon

  Les mer på UiB sine nettsider: https://www.uib.no/utdanning/evu/138193/strategisk-design-innovasjon-design-thinking

 • Pedagogisk modell

  Pedagogisk modell

  Undervisningen er basert på intensive samlinger med forelesninger, gjesteforelesninger, diskusjoner og gjennomgang av caser. Det forutsettes at studentene er aktive og at de mellom samlingene arbeider selvstendig med å studere relevant pensumlitteratur og arbeider med løsning av prosjektoppgavene.

  Studiet er faglig krevende, og det forventes at studentene gjør seg kjent med stoffet i forkant av forelesingene og integrerer ny kunnskap i arbeidet med innovasjonsprosjektene. Undervisningen er organisert som halv- eller heldagsforelesninger kombinert med workshop hvor studentene arbeider i tverrfaglige team med aktuelle innovasjonsprosjekter. Innovasjonsprosjektene er organisert som gruppearbeid hvor formålet er å løse et reelt case.

  Som del av studiet er følgende arbeidskrav lagt opp underveis i utdanningsløpet; to presentasjoner til caseeier og et refleksjonsnotat midtveis i studiet.

 • Vurdering

  Vurdering

  Vurdering består av hjemmeeksamen, muntlig presentasjon av prosjektet og individuell utspørring.

  I den endelige karakteren teller de ulike delene slik: hjemmeeksamen 40 prosent, teampresentasjon 30 prosent og individuell muntlig 30 prosent. Alle delene må være bestått for å få karakter i emnet.

  Under følger en utdypning av de tre vurderingselementene:

  1. Hjemmeeksamen: I forkant av siste samling skal studentene levere en hjemmeeksamen som omhandler besvarelse av spørsmål knyttet til hvert av de to emnene: Strategiske, teknologiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon og designfaglige og teknologiske virkemidler for innovasjon. I tillegg skal studentene reflektere over hvordan teamet har fungert, og deres egen rolle i teamet. Maks antall ord totalt: 2000.
  2. Muntlig presentasjon: Den muntlige delen blir teampresentasjoner, presentert av hele gruppen.
  3. Individuell utspørring: Det gjennomføres en individuell utspørring rundt de to emnene i etterkant av teampresentasjonene.

  Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått på hver av de tre delene, og alle tre deler må være bestått for å kunne bestå studiet i sin helhet. Studentene får tildelt studiepoeng på masternivå fra de to institusjonene ved bestått eksamen. 15 studiepoeng fra hvert lærested.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH