Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Jurdist - juridisk oversettelse.

 • Innhold

  Innhold

  Det viktigste du lærer i kurset er å velge og anvende relevante strategier ved oversettelse av ulike juridiske tekster i forbindelse med et gitt oversettelsesoppdrag. Dette betyr at du trener på å analysere utgangsteksten for å forstå innholdet – det juridiske aspektet ut fra en komparativ tilnærming – før du oversetter til målspråket der du samtidig tar hensyn til oversettelsesoppdraget.

  I første semester undervises det i modul 1, Jus for oversettere. Her gis det en innføring i sentrale deler av norsk rett. Videre gis det i språkspesifikke grupper en oversikt over grunntrekkene i rettssystemet i det valgte språkområdet (engelsk, fransk, spansk og tysk).

  Kunnskapen skal tjene som støttefunksjon for utvikling av din oversettelseskompetanse.

  Over 10 uker gis det én ukentlig undervisningsenhet via Adobe Connect samt én ukentlig undervisningsenhet via Canvas. For å få fullt utbytte forutsettes at du deltar aktivt i begge undervisningsenhetene. Det kreves én innlevering.

  I andre semester undervises det i modul 2, Juridisk oversettelse. Utvalgte juridiske teksttyper/ sjangre gjennomgås og diskuteres. I tillegg gis det en kort innføring i oversettelsesteori(er) samt i inndeling av ulike juridiske teksttyper/sjangre. Skriving av en refleksjonstekst i tilknytning til to oversettelse skal utvikle din ferdighet til kritisk drøftelse av de informasjonskildene og hjelpemidlene du har brukt i oversettelsesprosessen.

  Over 12 uker gis det én ukentlig undervisningsenhet via Adobe Connect samt én ukentlig undervisningsenhet via Canvas. For å få fullt utbytte forutsettes at du deltar aktivt i begge undervisningsenhetene.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studentene skal etter fullført kurs ha følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • Studentene har grunnleggende kunnskap om utvalgte aspekter ved rettssystemet i Norge og det valgte (retts)kulturområdet. 
  • Studentene har generell kunnskap om sentrale juridiske teksttyper/sjangre. 
  • Studentene har innsikt i de spesifikke utfordringene med juridisk oversettelse. 
  • Studentene har generell kunnskap om relevante oversettelsesteoretiske tilnærminger.

  Ferdigheter

  • Studentene kan reflektere rundt egen oversettelsespraksis. 
  • Studentene kan søke og vurdere relevante informasjonskilder. 
  • Studentene kan oversette ulike typer juridiske tekster.

  Generell kompetanse

  • Studentene har god forståelse av en oversetters tilnærming til et oversettelsesoppdrag.
  • Studentene har god forståelse av betydningen av komparativ tilnærming for kvaliteten på juridisk oversettelse. 
  • Studentene har god forståelse av kvalitetskrav til juridisk oversettelse bl.a. med tanke på rettssikkerheten. 
  • Studentene har innsikt i de krav som stilles til juridisk oversettelse i ulike EU-direktiver.
  • Studentene kan reflektere rundt etiske problemstillinger knyttet til egen oversettelsespraksis.
 • Undervisning / Vurderingsform

  Undervisning / Vurderingsform

  Undervisning

  Den nettbaserte undervisningsformen, hvor vi bruker bl.a. AdobeConnect, gir deg som student stor fleksibilitet.

  Undervisningen foregår til dels som interaktive forelesninger på fastsatte tidspunkt etter normal arbeidsdag. Skulle du ikke kunne delta interaktivt en uke, vil du få tilgang til opptak av forelesningene på e-læringsplattformen Canvas.

  Noen av forelesningene vil også være innspilt på forhånd.

  Via Canvas henter du studiemateriale, diskuterer du med dine medstudenter, avleverer besvarelsene dine og har løpende kontakt om faglige spørsmål med de som underviser. Denne kontakten skjer i den ukentlige undervisningsenheten (diskusjonsforum) via Canvas.

  Undervisningsspråket vil variere mellom norsk, og spesielt i andre semester, mellom norsk og hhv. engelsk, fransk, spansk og tysk.

  Vurderingsform
  Det blir gjennomført to eksamener, én etter hver modul. 
  Eksamensformen for begge moduler er en hjemmeeksamen:

  • Modul 1:
   Her kreves det én obligatorisk individuell innlevering av en hjemmeoppgave med et emne fra første semesters forelesninger. Besvarelsen skrives på norsk eller fremmedspråket. Emnet skal behandles komparativt.
  • Modul 2: 
   Her kreves det en oversettelse i valgfri språkretning sammen med en tilhørende refleksjonstekst skrevet på samme språk som det valgte målspråket i oversettelsen.

  Hjemmeeksamen vurderes til «godkjent»/«ikke godkjent».
  For å bestå kurset må kandidatene få «godkjent» på begge modulene.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH