Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Jurdist - juridisk oversettelse.

 • Innhold

  Innhold

  Det viktigste du lærer i emnet, er relevante strategier ved oversettelse av ulike juridiske tekster. Dette betyr at du først trener på å analysere utgangsteksten for å forstå innholdet – det juridiske aspektet ut fra en komparativ tilnærming – før du oversetter til målspråket, der du samtidig tar hensyn til et gitt oversettelsesoppdrag.

  I første semester undervises det i modul 1, Jus for oversettere. Her gis det en innføring i sentrale deler av norsk rett, samt en oversikt over grunntrekkene i rettssystemet i det valgte språkområdet (engelsk, spansk og tysk) i språkspesifikke grupper.

  Videre får du en innføring i terminologilærens betydning og relevans for fagoversettelse og en introduksjon til bruken av oversettelsesverktøy.

  Kunnskapen skal tjene som støttefunksjon for utvikling av din oversettelseskompetanse i modul 2.

  Det gis én ukentlig forelesning i 12 uker.

  I andre semester undervises det i modul 2, Juridisk oversettelse. Du får praktisk trening i oversettelse og vi gjennomgår og diskuterer oversettelsesforslag av utvalgte juridiske teksttyper og sjangre. I tillegg gis det en innføring i oversettelsesteori(er). Det gis én ukentlig forelesning i 12 uker.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studentene skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • ha inngående kunnskap om utvalgte aspekter ved rettssystemet i Norge og det valgte (retts)kulturområdet. 
  • ha generell kunnskap om sentrale juridiske teksttyper/sjangre. 
  • ha innsikt i de spesifikke utfordringene med juridisk oversettelse. 
  • ha generell kunnskap om relevante oversettelsesteoretiske tilnærminger.
  • ha generell kunnskap om betydningen av komparativ tilnærming for kvaliteten på juridiske oversettelser.

  Ferdigheter

  • kan reflektere over egen oversettelsespraksis. 
  • kan søke og vurdere relevante informasjonskilder. 
  • kan oversette ulike typer juridiske tekster.

  Generell kompetanse

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye arbeidsoppgaver.
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten.
  • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til egne arbeidsoppgaver.
 • Undervisning / Vurderingsform

  Undervisning / Vurderingsform

  Undervisning

  Undervisningen foregår digitalt (interaktive forelesninger på fastsatte tidspunkt etter normal arbeidsdag eller opptak). Undervisningsdag høsten 2024 vil være tirsdag. Via e-læringsplattformen Canvas henter du studiemateriale, diskuterer med medstudenter, avleverer besvarelsene og har løpende kontakt om faglige spørsmål med dem som underviser.

  For å få fullt utbytte forutsettes det at du deltar aktivt både i forelesningene og på Canvas. 

  Det vil være én obligatorisk innlevering i modul 1 og tre obligatoriske innleveringer i modul 2. I tillegg vil det være tilbud om frivillige innleveringer i modul 2.

  Undervisningsspråket vil variere mellom norsk, og spesielt i andre semester, mellom norsk og engelsk, spansk eller tysk.

  Vurderingsform

  Én hjemmeeksamen etter hver modul.

  Modul 1:

  Hjemmeeksamen om et oppgitt emne fra første semesters forelesninger. Besvarelsen skrives på norsk eller fremmedspråket. Emnet skal behandles komparativt.
  Hjemmeeksamen høsten 2024 vil være i månedsskiftet november/desember.

  Modul 2:

  Hjemmeeksamen består av en individuell innlevering av en oversettelse i valgfri språkretning sammen med en tilhørende refleksjonstekst.

  Det er også mulig å avlegge eksamen i begge språkretninger, dvs. fra norsk til fremmedspråket og fra fremmedspråket til norsk.

  Hjemmeeksamen vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

  For å bestå kurset må kandidatene få «bestått» på begge modulene.

  Kursbevis

  Kursbevis utstedes for den språkretningen / de språkretningene du har avlagt eksamen i.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved NHH (Lovdata)