Jurdist - juridisk oversettelse

Jurdist - juridisk oversettelse

Et nettbasert masterkurs i juridisk oversetting.

Juss er tekst, og tekst er språk.

"[…] law and language are deeply intertwined within Western legal cultures." (Husa 2012: 161)

Ønsker du å bli bedre til å oversette juridiske tekster?

Kurset i juridisk oversettelse fokuserer på å formidle grunnleggende kunnskap om det norske rettssystemet og det tilsvarende systemet i hhv. England, Frankrike, Spania og Tyskland.

I kurset jobber vi med å forstå tekstenes innhold og sammenligner tekster mellom språk og rettskulturer. Som redskap for å oversette juridiske tekster bruker vi oversettelsesteori og vi ser nærmere på ulike tekstsjangre. Kurset kan også inngå som en tilleggskvalifikasjon f.eks. i en språklig utdanning. Innsikt i krav til presisjon, evne til å søke og vurdere relevante informasjonskilder samt forståelse av en oversetters tilnærming til et oversettelsesoppdrag er sentrale deler av kursets målsetting.

NHH har utviklet et fjernundervisningskurs på masternivå som setter kunnskapen om og ferdighetene i å kunne oversette juridiske tekster i fokus. Kurset er rettet primært mot deg som ønsker en etter-/videreutdanning i oversettelse i språkkombinasjonen norsk-engelsk/-fransk/-spansk/-tysk. Spesielt kandidater til autorisasjonsprøven i oversettelse (tidligere «Translatøreksamen») med denne språkkombinasjonen bør kunne ha stor nytte av JurDist. I tillegg kan kurset være relevant for deg med språklig og/eller rettsvitenskapelig bakgrunn som ønsker å skaffe deg en tilleggskvalifikasjon.

Kurset forberedes og gjennomføres av forelesere som alle har lang erfaring innen undervisning, forskning og til dels med mange års praktisk erfaring i oversettelsesarbeid. De fleste lærerne er ansatt ved NHH, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.

Verdt å vite

  • Tentativ oppstart for neste kurs er høsten 2020.
  • Søknadsfrist:
  • Studieavgift: 15 900,- for hele studiet (studieåret 2018/19).
    Studieavgiften faktureres i to like deler ved oppstart av hvert semester.
  • Opptakskrav: Bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) samt solide ferdigheter i norsk og det valgte fremmedspråk.