Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Design Thinking - Strategisk Design for Innovasjon.

 • Mål for modulen

  Mål for modulen

  NHH-modul – Økonomiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon:

  Modulen skal gi kandidatene kunnskap om organisatoriske og økonomiske dimensjoner ved innovasjonsprosesser. For å belyse dette integreres teori og praktisk anvendelse ved at deltakerne arbeider med aktuelle problemstillinger i tverrfaglig team.

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Design Thinking passer for bedriftsledere, designere, ingeniører og teknologer så vel som for andre ledere, fagfolk, og offentlige fagpersoner i ulike felt.

  Design Thinking bygger på en tverrfaglig innovasjonsmetodikk og deltakerne bør ha bakgrunn innen én eller flere av de relaterte disiplinene, designfaglig, teknisk og/eller forretningsmessige.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Læringsutbytte fra NHH
  Modulen skal gi kandidatene en forståelse for økonomiske og organisatoriske dimensjoner ved innovasjonsprosesser og dermed innsikt og kompetanse for arbeid med innovasjonsprosesser i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Kandidatene skal etter fullført modul ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:


  Kunnskap om

  • hvordan organisatoriske dimensjoner som ledelse og kultur  påvirker input, innhold og resultat av innovasjonsprosesser.
  •  hvordan innovasjon påvirker verdiskapningsprosesser i organisasjoner.
  • hvordan forretningsmodeller kan bidra til innovasjon og verdiskapning.
  • hvordan en kan skape bærekraftige og innovative forretningsmodeller.

  Ferdigheter i

  • vurderinger av forretningsmodeller.
  • teoretiske innsikt til å ta bedre beslutninger knyttet til økonomiske og organisatoriske vurderinger i forbindelse med innovasjonsprosesser i organisasjoner.
  • å få andre i organisasjonen til å bidra bedre til verdiskapingen (for eksempel gjennom forståelse av kulturen eller leder sin rolle i endring og innovasjonsarbeid).
  • Kandidatene kan gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid.

  Generell kompetanse

  • Kandidatene får en god forståelse av grunnleggende dimensjoner ved innovasjonsprosesser slik at kunnskapene og ferdighetene også kan anvendes på nye problemstillinger.
  • Kandidatene kan formidle omfattende selvstendig arbeid skriftlig, med et språk som er naturlig innenfor fagområdet.
  • Kandidatene kan diskutere faglige problemstillinger og analysere både med spesialister og med allmennheten.
  • Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

   

 • Pedagogisk modell

  Pedagogisk modell

  Undervisningen er basert på intensive samlinger med forelesninger, gjesteforelesninger, diskusjoner og gjennomgang av cases. Det forutsettes at studentene er aktive og at de mellom samlingene arbeider selvstendig med å studere relevant pensumlitteratur og arbeider med løsning av prosjektoppgavene.

  NHH sin modul, økonomiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon, inngår som en integrert del av studiet, organisert som halv- eller heldagsforelesninger kombinert med workshop hvor deltakerne arbeider i tverrfaglige team med aktuelle innovasjonsprosjekter.

  Modulen er faglig krevende, og det forventes at studentene gjør seg kjent med stoffet i forkant av forelesingene og integrerer ny kunnskap i arbeidet med innovasjonsprosjektene. Innovasjonsprosjektene er organisert som gruppearbeid hvor formålet er å løse et reelt case.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Vurdering består av refleksjonsnotat, muntlig presentasjon av prosjektet og individuell utspørring.

  I den endelige karakteren teller de ulike delene slik: refleksjonsnotat 40 prosent, gruppepresentasjon 30 prosent og individuell muntlig 30 prosent. Alle delene må være bestått for å få karakter i emnet.

  Under følger en utdypning av de tre vurderingselementene:

  1. Refleksjonsnotat: I forkant av siste samling skal studentene levere et refleksjonsnotat som omhandler besvarelse av spørsmål knyttet til hver av de tre emnene: Økonomiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon, designfaglige virkemidler for innovasjon og praktisk perspektiv på Design Thinking – prototyping og anvendelser. I tillegg skal studentene reflektere over hvordan teamet har fungert, og deres egen rolle i teamet. Maks antall ord totalt: 2000.
  2. Muntlig presentasjon: Den muntlige delen blir prosjektpresentasjoner, presentert av hele gruppen.
  3. Individuell utspørring: For kandidater som har fått opptak til emnet vil det gjennomføres en individuell utspørring rundt de tre emnene i etterkant av teampresentasjonene.

  Gruppene og den enkelte deltaker blir vurdert av en fagkomité bestående av representanter fra NHH, HVL og UIB.

  Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått på hver av de tre delene, og alle tre deler må være bestått for å kunne oppnå bestått på studiet i sin helhet. Kandidater som kvalifiserer for studiepoeng ved opptak vil få tildelt studiepoeng (masternivå) fra de tre institusjonene ved bestått eksamen.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH