Hva innebærer deltakelse?

Hva innebærer deltakelse?


Tidligere studie ved NHH der 9. klassinger i Bergen deltok.

5. trinn

For elevene i 5. trinn vil prosjektet finne sted en skoletime en ukedag høsten 2020. Elevene vil bli bedt om å løse noen oppgaver og svare på noen korte spørsmål på en pc. Deltagelse krever ingen forkunnskaper, og alle deltagere vil få hjelp dersom det er noe de ikke forstår. Deltagelse er selvfølgelig helt frivillig. Elever som ikke ønsker å delta vil følge undervisning med faglærer mens studien pågår.

Alle barna som deltar vil få en liten gave som takk for deres deltakelse. Gavene og premiene vil være aktivitetsbøker, leker o.l. tilpasset aldersgruppen. Begge deler vil bli utdelt i en lukket pose innen skoledagen er omme.

Samme dag som gjennomføringen av prosjektet vil vi sende en link til en kort internettundersøkelse på sms til én av elevens foresatte.

Registerdata

For alle tre alderstrinn (førskolebarn, 5. og 10. trinn) ønsker vi å knytte de innsamlede resultatene i prosjektet til informasjon fra Statistisk sentralbyrå. Vi ønsker å hente informasjon om barnas resultater på skolen, i tillegg til bakgrunnsinformasjon om familien. Disse registerdataene gjør det mulig for oss å undersøke hvordan forskjeller mellom barna påvirker deres senere skoleresultater.

Registerdata gjør det også mulig å finne ut hvilke faktorer som kan forklare disse forskjellene. Dataene vi henter fra Statistisk sentralbyrå vil bli behandlet strengt fortrolig og ingen av forskerne som skal jobbe med dataene vil på noe tidspunkt kunne identifisere deltakerne i datamaterialet.