Bakgrunn

Bakgrunn

Maritim ordbok er en fritt tilgjengelig database med norsk terminologi innenfor maritim & marin sektor. Dette omfatter fagområdene marin biologi (flora, fauna), fiske, havbruk, oppdrett, skipsfart, sjømannskap, navigasjon og annet som hører naturlig inn under den marine og maritime sektor.

Terminologien er utviklet av en rekke aktører innenfor forskning, fagpråk og oversettelse med det formål å styrke norsk fagkommunikasjon og internasjonalt samkvem innen sektoren. Maritim ordbok er ment å være en betydningsfull læringsressurs for skoleverket, forskere, næringsliv, oversettere og allmennheten.

Maritim ordbok inngår i Termportalen, som er en svært omfattende nettportal for terminologi på norsk og andre språk innenfor en lang rekke fagområder.

Søk i Maritim ordbok

HISTORIKK

Initiativtakerne til dette nasjonale prosjektet er en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Havforskningsinstituttet (HI), Norges Handelshøyskole (NHH), oversettermiljøet og UNI Computing (nå NORCE, tilknyttet UiB) med kompetanse innenfor havforskning, terminologi og språkvitenskap, oversettelse og termbaseteknologi. Prosjektet har fått finansiering fra Bergesens Allmennyttige Stiftelse, Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Språkrådet, Fritt Ord og Småforsk-ordningen (NFR) ved NHH. Initiativet har vakt interesse og har vært formidlet i radio, fjernsyn, trykte medier og vitenskapelige konferanser innen terminologi og leksikografi.

Motivasjonen for å sette i gang prosjektet Maritim ordbok var erkjennelsen av at det ikke fantes en oppdatert flerspråklig ordbok for maritime ord og uttrykk i Norge, dette til tross for at Norge er en betydelig sjøfartsnasjon, en fiskerinasjon, en kystnasjon og en pioner i havbruk, der sjøen har skapt grunnlag for utallige arbeidsplasser. Den maritime sektoren av det norske samfunnet har alltid vært internasjonal, likevel har undersøkelser vist at språkkunnskapene er til dels svært mangelfulle nettopp her. Sektoren har vært gjenstand for sterk anglifisering og manglende nyutvikling av terminologi etter hvert som fagfeltene utvikler seg.

Terminologien bygger på ressurser som fantes fra før og som er blitt samordnet og videreutviklet. Dessuten har nye delbaser blitt utviklet og tilført prosjektet. Under vises en oversikt over de spesifikke fagområder (subdomener) som er dekket av materialet.

Maritim domenestruktur

Se modellen i stort format

KONTAKT

E-post: terminologi@nhh.no

UiB logo Clarino logo
språkrådet logo havforskningsinstituttet logo

Maritim ordbok er en fritt tilgjengelig database med norsk terminologi innenfor maritim og marin sektor, med koblinger til engelsk og en rekke andre språk.

Den er ment å være en betydningsfull læringsressurs for skoleverket, forskere, næringsliv, oversettere og allmennheten.

Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller begreper som bør legges inn, kan du kontakte oss på terminologi@nhh.no.