Skal raskere over på master

NHH

16. juni 2015 18:55

(oppdatert: 20. april 2016 11:58)

Skal raskere over på master

NHH er en av utdanningsinstitusjonene med minst frafall i landet. Likevel er det for mange som blir hengende etter på bachelor. 11. juni vedtok styret nye mål for å bedre gjennomstrømmingen.

Kun 51 prosent av NHH-studentene tok bachelorgraden på normert tid i 2014. Dette er lite effektiv ressursutnyttelse, og programutvalget for bachelorutdanningen (PBU) har foreslått en rekke tiltak for å få flere gjennom til planlagt tid. Blant dem er tettere oppfølging, justering av eksamenstidspunkt og å teste ut augusteksamen i noen fag.

Styret sluttet seg til en ambisjon om 60 prosent gjennomstrømming fra 2017. På sikt skal ambisjonene være høyere.

En rekke andre saker ble også behandlet da NHH-styret var samlet til vårens siste møte torsdag 11. juni 2015.

Mandater for programutvalgene

Justerte og mer likelydende mandater for programutvalgene ble vedtatt. Styret endte med å votere om sammensetningen av programutvalget for masterutdanningen (PMU), der forslaget var å redusere antall medlemmer med to. Det ble flertall for å opprettholde dagens ordning med dekan, fire faglige representanter og to studentrepresentanter.

Masterevalueringen

PMU har evaluert kvaliteten på masterprogrammet, og en omfattende sluttrapport ble lagt frem til orientering. Utvalget har sett på kvaliteten på studenter og inntak, kursportefølje og kandidater.

Rapporten viser at masterstudiet jevnt over er av høy kvalitet, og at NHH bør videreutvikle og styrke studentenes kommunikasjonsferdigheter. Mer individuell oppfølging, krav til opplæring og trening i teamarbeid og kommunikasjon, samt å bygge et nytt case-auditorium, er blant forslagene.

Styret gav PMU mandat til å utrede strategiske og praktiske implikasjoner av et bredere opptaksgrunnlag til masterstudiene, inkludert opptak av studenter uten økonomisk bachelorgrad. Programutvalget skal også se på ønskeligheten av opprette nye mastergrader.

Materevalueringen

Likestilling

Styret tok årsrapporten for likestilling til etterretning, og ba om at likestillingsarbeidet ved høyskolen gjennomgås på nytt. En oppdatert handlingsplan for bedre kjønnsbalanse kommer på styrets bord i løpet av året.

Strategi for NHH Executive

En ny og offensiv strategi for etter- og videreutdanningsvirksomheten ble vedtatt. NHHExecutive-direktør Birthe Kåfjord Lange og påtroppende dekan Inger Stensaker vil lede arbeidet med å i implementere strategien, i tett samarbeid med fagmiljø og administrasjon.

Sidegjøremål

Styret ga sin tilslutning til endringene i sidegjøremålsreglementet som var foreslått, inkludert et åpent register over sidegjøremålsaktiviteter.

Økonomi

Styret drøftet også NHHs økonomi. Den økonomiske situasjonen er under kontroll, men det strategiske handlingsrommet er beskjedent. Det arbeides for tiden intenst med å skaffe forskningsfinansiering fra EU. Dersom dette lykkes, vil det på kort sikte legge ytterligere press på ressurssituasjonen. Også behovet for vedlikehold av den eldre bygningsmassen ble diskutert.

Flere nyheter