strukturmeldingen: Nhh består som selvstendig institusjon

NHH

25. mars 2015 13:07

(oppdatert: 20. april 2016 11:58)

strukturmeldingen: Nhh består som selvstendig institusjon

Fordi NHH har høy kvalitet, er spesialisert og har et sterkt fagmiljø, blir høyskolen en selvstendig institusjon også i tiden fremover.

- Jeg er glad for at NHH fortsatt skal være en selvstendig institusjon. Dette viser at Kunnskapsdepartementet har tillit til at vi kan levere undervisning og forskning av høyeste kvalitet slik som vi er i dag. Regjeringens beslutning betyr at vi kan konsentrere oss om å få til akkurat dette. Vi skal gjøre alt for å vise oss tilliten verdig, uttaler rektor Frøystein Gjesdal.

Mål: Bedre kvalitet

Stortingsmeldingen foreslår at fjorten høyskoler og universiteter blir slått sammen til fem (se kart). Regjeringen mener dette vil bidra til å nå reformens hovedmål: Bedre kvalitet i høyere utdanning og forskning.

Kvalitetskriterier

Flere universiteter og høyskoler består inntil videre som i dag. Dette gjelder først og fremst større institusjoner som kan sikre høy kvalitet og sterke fagmiljø på egen hånd. På denne listen er også Høgskolen i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og en del andre høgskoler.

Begrunnelsen for reformen er at dagens struktur i universitets- og høyskolesektoren ikke er egnet til å møte fremtidens utfordringer. Norge har for mange små, sårbare fagmiljøer og for mange spredte, små utdanningstilbud med sviktende rekruttering. Derfor legger regjeringen nå frem en strukturreform for å få utdanning og forskning av høy kvalitet, robuste fagmiljøer og god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet.

Regjeringen har vurdert universitetene og høyskolenes resultater på en rekke områder. Resultatene danner grunnlag for å vurdere om de kan fortsette på egen hånd.

Disse områdene er vurdert:

- antall årsverk i førstestillinger, det vil si ansatte med doktorgrad eller tilsvarende

- antall søkere pr studieplass

- antall studenter som gjennomfører på normert tid

- studentenes tidsbruk

- publisering av ny forskning

- eksterne forskningsinntekter

- størrelse på doktorgradsutdanningene

- internasjonalt samarbeid

- samspill med samfunnet (f.eks. oppdragsforskning og kommersiell bruk av forskning)

Regjeringen setter ikke minstekrav for hva som er god nok kvalitet for de ulike kriteriene, men de inngår i en samlet vurdering.

NHHs innspill

Hovedpunktene i innspillene som handelshøyskolen meldte inn til høringen høsten 2014 er:

- NHH ser på sin plass i sektoren som et nasjonalt flaggskip.

- Ved at NHH opprettholder posisjonen sin som en selvstendig nasjonal institusjon, vil en sikre et fortsatt sterkt fokus på kvalitet innen det økonomisk-administrative fagområdet.

- For å nå NHHs strategiske posisjon for 2020 om å være en ledende europeisk handelshøyskole med studieprogrammer som er attraktive nasjonalt så vel som internasjonalt, og med et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø, er det hensiktsmessig å få til økt og mer forpliktende samarbeid med andre CEMS-institusjoner og ledende forskningsmiljøer internasjonalt.

- Regionalbaserte fusjoner vurderes å ha få fordeler og kan innebære en betydelig risiko for NHH.

- Et økt forskningssamarbeid med UiB og de planlagte klyngene i regionen vil kunne styrke alle fagmiljøene uavhengig av institusjon.

- Fagområdebasert samarbeid og fusjoner vil kunne bidra til en generell nasjonal kvalitetsheving i den økonomisk-administrative sektoren.

- NHH kan være åpen for strukturelle løsninger som innebærer at NHH utdanner en større andel av siviløkonomene innen økonomisk-administrative fag i fremtiden, men her er grundigere utredninger nødvendig.

Ny ledelsesmodell

Regjeringen mener at ekstern styreleder og ansatt rektor best legger til rette for rekruttering av den best kvalifiserte ledelsen og vil gå inn for at dette bør være hovedmodellen.

Stortingsmeldingen legges frem for Kongen i Statsråd fredag 27. mars 2015.

Les mer om Stortingsmeldingen på regjeringen.no

flere nyheter