Tidshorisont og økonomiske valg

menneskemengde
Jens Sørlie Kværner skal disputere for doktorgraden ved NHH 20. september. Stipendiaten ved Institutt for finans har forsket på hvordan alvorlig sykdom påvirker økonomiske disposisjoner. Foto: Wikipedia
Disputas

7. september 2016 13:31

(oppdatert: 8. september 2016 09:33)

Tidshorisont og økonomiske valg

Jens Sørlie Kværner disputerer for doktorgraden ved NHH 20. september 2016 med avhandlingen «Essays on Saving and Investment Choices».

Hvorvidt endret tidshorisont – forventet levealder – påvirker individuelle økonomiske beslutninger som sparing og risikotaking avhenger i stor grad familiestrukturen og husholdningens totalbalanse, viser Jens Sørlie Kværner i sin doktoravhandling.

Gjennom bruk av registerdata undersøker kandidaten hvordan en kreftdiagnose påvirker økonomiske disposisjoner. Fra et økonomisk ståsted skiller en kreftdiagnose seg fra mange andre sykdommer fordi den, i tillegg til belastningen ved selve sykdomsforløpet, kan få store konsekvenser for forventet levealder. Flere svært sentrale økonomiske modeller tilsier at forventet levealder betyr mye for hvilke økonomiske disposisjoner vi foretar. Dette har vært empirisk vanskelig å teste. Kværners avhandling bidrar med ny empirisk innsikt.

I den første artikkelen ser Kværner på hvordan en kreftdiagnose, og diagnosens overlevelsessannsynlighet, påvirker sparebeslutninger i ulike familiestrukturer. Ett sentralt spørsmål er om husholdninger bestående av ektefeller/samboere og/eller barn foretar andre sparevalg enn enslige.

Kværner finner blant annet at husholdninger med ektefelle/samboer i stor grad beholder formuen uendret. De fortsetter i samme bane selv om de plutselig blir forespeilet en kortere livshorisont. Enslige uten barn reduserer derimot ofte formuen. Det samme gjør mange enslige med barn, men det skyldes i stor grad overføring av arv. Samboer, ektefelle og barn utgjør et svært viktig arvemotiv, i mange tilfeller så sterkt at egen forventet levealder ikke endrer spare -og forbruksbeslutninger.

I den andre artikkelen, som NHH-forsker Trond E. Døskeland er medforfatter på, ser Kværner på hvorvidt en kreftdiagnose påvirker husholdningens valg av risikoprofil for den finansielle formuen. De finner bl.a. at en kreftdiagnose reduserer andel av finansiell formue plassert i risikable aktiva marginalt, og at effekten kommer fra diagnoser med relativt lav overlevelsessannsynlighet.

Avhandlingen gir ikke bare økonomer en bedre forståelse av hvorfor husholdninger foretar sine valg, men kan potensielt også gi grunnlag for bedre økonomisk rådgiving for individer som har fått en alvorlig sykdomsdiagnose.

Veiledere:

Førsteamanuensis Trond E. Døskeland, Institutt for foretaksøkonomi, NHH
Førsteamanuensis Espen Henriksen, Institutt for finansiell økonomi, BI

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 20. september 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Should a SWF in a resource-rich country hedge its resource risk? If so, how?»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Thore Johnsen (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH
Professor Kjetil Storesletten Universitetet i Oslo
Professor Pierre Collin-Dufresne, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Om kandidaten:

Jens Sørlie Kværner har vært stipendiat ved Institutt for finans ved NHH. Han har bachelor- og mastergrad fra NHH. Fra 2013 til 2014 var han gjesteforsker/PhD-student ved Columbia Business School i New York. I dag er han postdoktor ved Handelshøyskolen BI.

Kontakt:

jens.s.kvarner@bi.no