Disputas: Om det normative

Disputas

10. mai 2016 12:18

(oppdatert: 10. mai 2016 12:23)

Disputas: Om det normative

Søren Wenstøp disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 23. mai 2016 med avhandlingen «On the nature and sources of normativity: Normativity as grounded in affective human nature».

I denne avhandlingen argumenterer Søren Wenstøp for at normativitet - kjernen i etikk - er et affektivt fenomen og grunnleggende sett har sin opprinnelse i affektive systemer i hjernen. Wenstøp belyser temaet fra informerte perspektiver innen nevrovitenskap, psykologi og filosofi og kommer frem til bred støtte for en emotivistisk forklaringsmodell for etikk. I henhold til denne teorien, bygger praktisk etikk på emosjoner. I lys av vitenskapelig dokumentasjon, kan det nå formuleres tydeligere teorier om hva normativitet er og hvor det har sitt opphav.

Wenstøp starter med å gi en oversikt over normativitet og viser at det er interessante koblinger mellom normativitet og emosjoner. Han gir en grundig gjennomgang av forskning på emosjoner, fra studier innen filosofi, psykologi og nevrovitenskap. Dette danner grunnlaget for en affektiv forståelse av emosjoner, mener kandidaten. Emosjoner har både en subjektiv side og en objektiv biologisk side, og Wenstøp argumenterer for at det subjektive sinn og den objektive hjernen må ses i sammenheng.

I neste omgang viser kandidaten hvilke emosjonelle systemer som er vitenskapelig dokumentert og hvor de er lokalisert i hjernen. Wenstøp argumenterer altså for at normativitet er et affektivt mentalt fenomen, og han viser hvordan beslutninger bygger på affektive hjernestrukturer samtidig som de reguleres av kognisjon. Han argumenterer mot tesen om objektive verdier og konkluderer med å forsvare en emotivistisk forklaringmodell for etikk. Her oppdateres emotivisme slik at den fanger opp vitenskapelig innsikt. Resultatet blir det Wenstøp har valgt å kalle nevroemotivisme. Praktiske implikasjoner for profesjonell etikk er drøftet.

Veileder

Professor Knut Johannessen Ims, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted

Jebsen-senteret, NHH, mandag 23. mai 2016

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning

«The Social and Cultural Influences on Moral Judgements: Contributions from Neurobiology»

Bedømmelseskomiteen

Professor Rune Lines (leder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Dag Gjerløw Aasland, Universitetet i Agder

Professor Hendrik Opdebeeck fra Universitetet i Antwerpen

Mer informasjon

Søren Wenstøp (1976) fra har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Han har studert ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI, før sin tid på NHH. Wenstøp har undervist i strategi på BI og etikk i næringslivet både ved BI og NHH. I dag jobber han med en interdisiplinær tilnærming til etikkspørsmål generelt, spesielt i tilknytning til klimaendringer.

Kontakt Søren Wenstøp, mobil 920 33 150 soren.wenstop@gmail.com.

forskningsnytt