Ikke så ille, vel?

Innlegg

9. juni 2016 14:14

Ikke så ille, vel?

Mange oljejobber er blitt borte, men leverandørindustrien har like mange ansatte nå som i 2011.

Dagstøtt leser vi om nedbemanninger og oppsigelser i oljeselskaper og tilknyttede leverandørforetak. Ifølge presseoppslag har rundt 35.000 personer mistet jobben eller er permittert.

Hovedinntrykket er at her går det nedenom i stor fart. Noen er kanskje derfor overrasket når vi kan konstatere at det ved årsskiftet fortsatt var:

  • Rundt 145.000 fast ansatte (eksklusiv innleide) i den norske delen av petroleumsnæringen.
  • Av disse var nær 28.500 i oljeselskaper og 116.700 i den spesialiserte delen av leverandørindustrien.
  • 33.000 av disse arbeider på plattformer, rigger eller båter

Dette fremgår av en analyse SNF nylig har gjennomført for OED (rapport 03/16). Olje- og gasselskaper er lett å identifisere.

Leverandørindustrien består derimot av mange foretak i ulike bransjer som leverer fysiske produkter eller tjenester som til slutt belastes et oljeselskap. Den spesialiserte delen av denne industrien utfører aktiviteter som er spesielt tilpasset petroleumsvirksomheten.

Konsentrerer vi oss om denne delen, identifiserte vi 1870 norskregistrerte foretak med 2783 aktive produksjonsenheter. Mange var del av større grupper. Med hjelp fra foretakene identifiserte vi antall fast ansatte som arbeidet med petrospesifikke oppgaver i de ulike enhetene per desember ifjor.

Slik informasjon finnes ikke i registerbaserte databaser. Sammenligning over tid krever derfor tall fra tilsvarende undersøkelser, noe SNF gjennomførte i 2007 og 2012.

Sammenholdt med 2012-undersøkelsen finner vi nær 9000 færre fast ansatte i leverandørindustrien ved utgangen av fjoråret. Noen tusen til har forsvunnet i løpet av våren. Dette innebærer at vi i dag sannsynligvis er tilbake på det nivået vi hadde i 2011, et år som den gang var preget av høy aktivitet sammenlignet med mange foregående år.

Perioden 2012 til 2015 har vært preget av en lete- og utbyggingsboom drevet frem av høye oljepriser, kombinert med stor kontrahering av ny kapasitet for rigger og spesialskip. Resultat: stor etterspørsel og kapasitetsoppbygging i leverandørmarkedet etterfulgt av ordretørke og kraftig nedbygging.

Mange av de 35.000 tapte arbeidsplassene har både kommet til og er tapt i perioden 2012 til 2015. Tidsmessig har nedbyggingen slått ulikt ut for ulike aktiviteter.

Største bransje er fortsatt leveranse av tjenester relatert til feltnære aktiviteter til havs. Ved årsskiftet var nær 32.000 personer ansatt i denne delen av leverandørindustrien. Her finner vi den største, absolutte nedgangen sammenlignet med 2012.

Bygging av skip/plattformer/moduler følger som den nest viktigste aktiviteten med 16.000 ansatte, deretter komponent- og utstyrsprodusenter med 12.000. Begge næringene hadde flere ansatt i 2015 enn i 2012.

Nær 12.000 jobbet i foretak som leverer konsulenttjenester, utfører geologiske undersøkelser et cetera. I denne bransjen er aktivitetsnivået litt mindre enn i 2012, spesielt innen seismikk. I noe større grad gjelder dette også for produsenter av metallkonstruksjoner, maskinering, overflatebehandling et cetera. Dette er typiske modifikasjon- eller vedlikeholdsoppgaver, som samlet hadde noe over 9000 ansatte. Ikke overraskende er utleie av arbeidskraft kraftig redusert i forhold til 2012.

Stavanger-/Sandnes-regionen er fortsatt dominerende som lokalitet for petroleumsaktiviteter. Her har også den største reduksjonen kommet. 26 prosent av alle leverandøransatte og 47 prosent av ansatte i oljeselskaper (eksklusive offshore/sjø-ansatte) hadde sin arbeidsplass i denne regionen per desember. Bergensregionen følger deretter med henholdsvis 16 og 20 prosent, etterfulgt av Asker, Bærum og Oslo med 11 prosent (for begge kategorier).

Regioner med mange petroansatte er sentrert rundt Kongsberg, Kristiansand, Haugesund, Sunnhordland, Ulstein og Trondheim.

Størst avhengighet har Stavanger-/Sandnes-regionen. Over 22 prosent av alle sysselsatte arbeider i oljeselskaper eller den spesialiserte leverandørindustrien. Legger vi til bosatte som arbeider offshore og ansatte i foretak som leverer generelle produkter eller tjenester (ukjente størrelser), pluss offentlig forvaltning av sektoren, er det ikke vanskelig å se at denne regionen er ekstremt avhengig av utviklingen i olje- og gassaktivitetene.

Petroleumsaktivitetene sysselsetter fortsatt mange. Hva vi har observert er en relativt kortvarig boom i aktivitetsoppbygging med en etterfølgende nedbygging, noe som bringer næringen tilbake til et nivå de fleste var fornøyd med i 2011.

Holder vi det nivået fremover, er vel ikke situasjonen så ille som en kan få inntrykk av?

Kronikken var på trykk i Dagens Næringsliv 8. juni.

Flere forskningsnyheter