Bankers ansvar og optimale kapitalstruktur

banken morgan
Toppen av bygget til JPMorgan Chase, en av de største bankene i USA. Foto: wikimedia
Disputas

28. desember 2016 11:25

(oppdatert: 28. desember 2016 12:25)

Bankers ansvar og optimale kapitalstruktur

Nikhil Atreya disputerer for doktorgraden ved NHH 11. januar 2017 med avhandlingen «Banks: Liability Value and Optimal Capital Structure Under Alternative Asset Specifications».

En banks eiendeler består hovedsakelig av andre selskapers eller individers gjeld. Banker forsyner aktørene i samfunnet med kreditt og har dermed en viktig rolle i en moderne og velfungerende økonomi. Dette medfører at banker både er gjenstand for offentlige reguleringer og akademisk forskning.

Den finansielle krisen i 2007-09 har bidratt til at forskningen har fokusert på bankenes egenkapitalkrav, bankeiendelers risiko, verdsetting av en banks forpliktelser og nye verdipapirer utstedt av banker for i større grad å beskytte økonomien generelt mot problemer i næringen.

Atreyas avhandling handler om disse temaene, der han eksplisitt tar hensyn til at en banks eiendeler er lån sikret med pant i eiendeler.

Den første artikkelen er skrevet sammen med Aksel Mjøs og Svein-Arne Persson. De undersøker mulige årsaker til lave egenkapitalandeler for banker, observert i praksis. Artikkelen viser at for en bank som ikke er regulert, er det optimalt for aksjonærene å velge gjeldsgrad i banken nær 100 prosent for rimelige risikoparametere for bankens lånekunder.

I den andre artikkelen konstruerer Atreya en teoretisk modell som verdsetter CoCos, en type konvertibel obligasjon som utstedes av banker. Han modellerer eksplisitt bankens eiendeler som lån sikret med pant i eiendeler, istedenfor å bruke standard forutsetning om at en banks eiendeler er log-normalt fordelt. Han finner at den begrensede oppside i verdien av bankens eiendeler medfører en risikopremie i avkastningen til CoCos. Den kan ikke forklares ved hjelp av standardmodellen, som forutsetter log-normal fordeling av bankeiendeler.

I den tredje artikkelen verdsetter Atreya bankgjeld hos banker som har en utlånsportefølje av korrelerte lån. Han benytter numeriske teknikker til å kvantifisere effekter av ulike utlånsportefølje-korrelasjoner på verdien av bankens gjeld.

Veiledere:

Professor Svein-Arne Persson (hovedveileder), Institutt for finans, NHH

Professor Jan Ubøe, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Leif K. Sandal, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 11. januar 2017
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Contingent convertible bonds (CoCos): An overview of current research, regulations, and industry practice

Bedømmelseskomiteen:

Professor Petter Bjerksund (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Førsteamanuenis Svetlana Borovkova, Vrije Universiteit Amsterdam

Professor Suresh Sundaresan, Columbia Business School

Om kandidaten:

Nikhil Atreya har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi. Han er i dag Senior Risk Manager i DNB Bank ASA. Atreya har en mastergrad i Financial Engineering (2004) og en bachelor i Operations Research and Economics (1997), begge fra Columbia University.

Kontakt:

Nikhil.Atreya@nhh.no         

Forskningsnytt fra NHH