Disputas: Kvalitet i utdanningen

Disputas

13. april 2016 09:49

(oppdatert: 13. april 2016 09:59)

Disputas: Kvalitet i utdanningen

Helge Sandvig Thorsen disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 25. april 2016 med avhandlingen «Essays on production of knowledge capital».

Kvalitet i utdanningssektoren er en åpenbar og viktig kilde til kunnskapsutvikling i et samfunn.

Avhandlingens hovedarbeid studerer hvordan nedleggelse av små skoler i distriktene påvirker de akademiske prestasjonene til elevene som berøres. Mange skolenedleggelser blir møtt med stor motstand i lokalsamfunnet. Bekymringen for elevenes læringsmiljø trekkes ofte frem som en del av begrunnelsen for motstanden. Resultatene av analysen tyder imidlertid på at skolenedleggelsene ikke påvirker elevenes akademiske prestasjoner. Nedleggelsene svekker i noen grad ungdomsskoleelevenes standpunktkarakterer, men dette ser ut til å skyldes at små skoler vurderer elevenes prestasjoner mildere enn større skoler.

Det er bred enighet om at læreren er den viktigste faktoren for kvalitet i skolen. Avhandlingens andre kapittel belyser de kognitive evnene til kandidater som har blitt rekruttert til læreryrket i løpet av de siste tiårene. Resultatene viser at lærerne rekrutteres noe lavere i fordelingen av kognitive ferdigheter enn før. Studien ser dette i sammenheng med lærernes svake lønnsutvikling.

Kommersielle FoU-investeringer er en annen form for kunnskapsproduksjon. Forsøkene på å beregne lønnsomheten av slike investeringer utgjør et stort forskningsfelt. Resultatene fra avhandlingens tredje kapittel tyder på at det er såkalt publikasjonsskjevhet i denne litteraturen. Lave estimater ser ut til å være underrepresenterte.

Veiledere

Professor Kjell G. Salvanes (hovedveileder), Norges Handelshøyskole

Professor Jarle Møen, Norges Handelshøyskole

Professor David N. Figlio, Northwestern University, Illinois

Tid og sted Jebsen-senteret, NHH mandag 25. april 2016 Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning

"The validity and policy implications of teacher quality measures"

Bedømmelseskomiteen

Førsteamanuensis Aline Bütikofer (leder for komiteen), Norges Handelshøyskole

Førsteamanuensis Björn Öckert, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Professor Hans Bonesrønning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Mer informasjon

Helge Sandvig Thorsen (født 1983) er fra Haugesund. Han har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH, og knyttet til forskergruppen CELE. Som stipendiat har han vært gjesteforsker ved London School of Economics. Thorsen har mastergrad i økonomisk analyse fra NHH. Han har tidligere vært rådgiver i EY og arbeider nå ved Oljedirektoratet i Stavanger.

forskningsnytt