Disputas: Gjeldskontrakter og selskapenes kredittverdighet

Disputas

6. august 2014 22:20

(oppdatert: 7. mars 2016 22:22)

Disputas: Gjeldskontrakter og selskapenes kredittverdighet

Tor Åge Myklebust disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 14. august med avhandlingen «Corporate Credit- and Energy Risk: Performance Sensitive Debt and Quanto Options».

Tid og sted:

Torsdag 14. august 2014 i Kristian Gerhard Jebsen Center NHH.

Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning:

«How has the 2008 crisis affected the market for corporate debt?»

Den første delen av avhandlingen består av to artikler om prestasjonsbasert gjeld (PSD). Dette er gjeldskontrakter hvor renten et selskap betaler på sin gjeld er eksplisitt knyttet til en variabel som måler selskapets kredittverdighet. Renten er altså koblet til selskapets ytelse, derav begrepet «peformance sensitive debt».

I den første artikkelen utledes og empirisk testes en modell for prising av PSD. Myklebust finner at prisingen av PSD-kontrakter hvor renten øker med fallende kredittverdighet reflekterer risiko for betydelige sjokk på låntakers kredittkvalitet. Dette er ikke intuitivt siden låntakere som bruker slike kontrakter har en høyere kredittkvalitet sammenlignet med låntakere som bruker PSD-kontrakter hvor renten synker med økende kredittverdighet. Prisingen av disse kontraktene reflekterer ingen risiko for slike sjokk.

I den andre artikkelen bruker Myklebust en realopsjonsmodell for å studere hvordan PSD-finansiering påvirker investeringsbeslutninger i et selskap. I motsetning til eksisterende litteratur viser han at PSD ikke kan brukes for å redusere låntakers insentiver for å øke risikoen på sine investeringer etter låneopptak. I stedet foreslår Myklebust en alternativ forklaring på bruken av PSD, nemlig at slike kontrakter kan forsterke låntakers insentiver til å investere tidligere når det dukker opp profitable prosjekter.

Den tredje artikkelen utleder en prisingsformel for quanto-opsjoner. Dette er opsjoner som brukes mye i energimarkeder, og som er basert på to underliggende aktiva; en energipris og et mål på temperatur. Vi løser prisingsproblemet analytisk ved å bruke futureskontrakter på energipris og temperatur som underliggende aktiva. Vi utleder også analytiske hedgingstrategier.

Veiledningskomite:

Professor Svein-Arne Persson (hovedveileder) ved Institutt for finans, NHH
Professor Fred Espen Benth ved Centre of Mathematics for Applications, UiO

Mer informasjon:

Tor Åge Myklebust (født 1980) har vært stipendiat ved Institutt for finans. Myklebust har bachelor- og mastergrad fra NHH og en bachelor i matematikk fra Universitetet i Bergen. I 2011 ble Myklebust tildelt en fagpris for deler av doktorgradsarbeidet på en stor finanskonferanse i Chicago. Han jobber i dag som statistiker ved Kreftregisteret.

Kontakt:

myklebust.tor@gmail.com, mobil: 975 66 065