Disputas: Verdirelevans av regnskapsinformasjon

Disputas

10. mars 2009 20:03

(oppdatert: 19. mai 2016 20:05)

Disputas: Verdirelevans av regnskapsinformasjon

Leif Atle Beisland disputerer ved NHH fredag 13. mars med avhandlingen "Essays on the Value Relevance of Accounting Information."

Avhandlingen består av fem uavhengige essays. Hvert essay analyserer ulike aspekter ved verdirelevans av regnskapsinformasjon. Verdirelevansforskningen studerer hvordan regnskapsinformasjon påvirker markedsverdier på aksjer. Verdirelevans kan defineres som graden av statistisk sammenheng mellom regnskapsinformasjon og aksjepriser.

Essay 1 er en litteraturstudie av et stort antall internasjonale verdirelevansanalyser. De resterende fire essays er alle empiriske studier, gjennomført på norske og svenske data.

Essay 2 studerer sammenhengen mellom regnskapsinformasjonens prediksjonsevne for kortsiktig verdiskapning (opp til 3 år) og dens verdirelevans. Studiens hovedresultat er at analyser av regnskapsinformasjonens prediksjonsevne for kortsiktig verdiskapning kan gi indikasjoner på den samme informasjonens verdirelevans, men de to studiene gir ikke fullt ut ekvivalente konklusjoner.

Essay 3 undersøker forskjeller i verdirelevans mellom tradisjonelle industribedrifter og ikke-tradisjonelle, typisk kunnskapsintensive, bedrifter. Studien viser at verdirelevansen i gjennomsnitt ikke synes å være signifikant forskjellig i de to sektorene når man hensyntar at ikke-tradisjonelle bedrifter typisk har flere midlertidige resultatelementer enn tradisjonelle bedrifter. Studien antyder imidlertid at verdirelevansen for ikke-tradisjonelle bedrifter varierer langt sterkere enn for tradisjonelle bedrifter. Verdirelevansen for ikke-tradisjonelle bedrifter er relativt sett lav i gode tider, og vice versa.

Essay 4 viser at regnskapsresultatets verdirelevans er sterkt undervurdert dersom man ser bort fra resultatets fortegn eller benytter aggregerte regnskapsstørrelser i den statistiske analysen.

Essay 5 studerer konsekvensene av at børsnoterte selskaper i 2005 begynte å rapportere etter International Financial Reporting Standards (IFRS) i stedet for etter norske regnskapsregler. Studien konkluderer med at sammenhengen mellom bokført egenkapital og markedspriser på aksjer har økt etter innføringen av IFRS, mens sammenhengen mellom resultat og aksjeprisendringer har blitt redusert.

Beisland har siviløkonomutdannelse fra Høgskolen i Agder, med Høyere Avdelings eksamen fra NHH. Han har jobbet som revisormedarbeider i Ernst & Young, og som risikoanalytiker og Risk Manager i Agder Energi. Han jobber for tiden som stipendiat/universitetslektor ved Universitetet i Agder.

Han holder en prøve forelesning med tittelen "Negative earnings and value relevance" i Aud. Karl Borch fredag 13. mars fra 10:15 til 11:00.

Disputasen finner sted samme dag og i samme auditorium fra kl. 12:15.