Disputas: Prisregulering i elektrisitetssektoren

Disputas

14. juni 2007 13:57

(oppdatert: 25. februar 2016 14:00)

Disputas: Prisregulering i elektrisitetssektoren

Christian Andersen skal fredag 15. juni 2007 holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole. Hovedtemaet for avhandlingen er hvordan ulike reguleringsformer kan påvirke investeringer i transmisjonsnettverkene.

Tema for prøveforelesningen

Optimal investment in market-based electricity systems: Theory and empirical evidence. Kl. 10.15 - 11.00 i Karl Borchs auditorium

Tittel på avhandlingen

Essays on electricity networks and regulation Kl. 12.15 i Karl Borchs auditorium NHH.

Stikkord om avhandlingen

Transmisjons- og distribusjonsnettverkene i elektrisitetssektoren er underlagt regulering av den inntekten de kan ta fra konsumentene. Denne reguleringen skal beskytte konsumentene mot for høye priser og gi nettselskapene insitamenter til effektiv drift.


Hovedtemaet for avhandlingen er hvordan ulike reguleringsformer kan påvirke investeringer i transmisjonsnettverkene. I de to første kapitlene utvikles en modell for investeringer i et enkelt og stilisert nettverk. Det vises hvordan optimal investering over tid påvirkes av ulike reguleringsformer. En viktig del av inntekten for nettselskapene er avkastning på kapitalen som er investert. Det tredje kapitlet tar for seg betydningen av ulike avskrivningsordninger for beregning av nettselskapet inntekt, og hvordan dette påvirker valg av tidspunkt for reinvesteringer.


Det siste kapitlet i avhandlingen ser på betydningen av om konsumentenes strømforbruk måles time for time eller månedlig. Måling time for time gir mulighet for å tilpasse forbruket til kortsiktige svingninger i strømprisen, og bedre mulighet for å håndtere situasjoner med knapphet på kapasitet på produksjonssiden eller i kraftnettet.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen

Professor Simon Cowan, Oxford University Professor Kurt Jörnsten, NHH Professor Ivar Wangensteen, NTNU

Hovedveileder: Professor Einar Hope, NHH

Prøveførelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte presse@nhh.no

Tekst: Red.