Klarer ikke grunnleggende matte

3. mars 2006 11:04

(oppdatert: 25. februar 2016 11:17)

Klarer ikke grunnleggende matte

Norsk matematikkråd offentliggjorde denne uken resultatene fra årets undersøkelse av matematikkunnskapene til studenter som starter høyere utdanning. Resultatene er som de pleier å være. Dårlige.

Tekst: Kristian Gulli Larsen

Undersøkelsen blir gjennomført tidlig i høstsemesteret, for å teste studentenes matematikkunnskaper ved studiestart. Det er studenter som har valgt studier med vesentlig innslag av matematikk som blir spurt.

Studentene gis oppgaver som de skal løse, og deres svar utgjør grunnlaget for måling av kunnskapsnivå. De fleste oppgavene er hentet fra matematikkpensumet i grunnskolen.

- Uakseptabelt

I pressemeldingen fra Norsk matematikkråd heter det at "..for mange utdanningsveier er det gjennomsnittlige nivået uakseptabelt lavt". Riktignok er ikke resultatene fra undersøkelsen overraskende sammenliknet med tidligere år. Trenden er nemlig at studentenes kunnskaper blir stadig dårligere.

Sløsing med ressurser

Norsk matematikkråd ledes av førsteamanuensis ved NHH, Per Manne, og har nå gitt ut studentundersøkelsen for tiende gang. Manne sier at det ikke uten videre er mulig å si hva svakere grunnkunnskaper i matematikk har å si for kvaliteten på studentene etter endt utdanning, men han er likevel kritisk til ressursbruken.
- Det er uansett dårlig ressursutnyttelse å undervise i grunnskolematematikk på høgskolenivå.

NHH nest best

Den eneste markante endringen fra forrige undersøkelse er den klare nedgangen man ser i resultatene for sivilingeniør- og ingeniørstudenter. Dette har sammenheng med at inntakskravene har blitt lavere.

- At sivilingeniørstudentene har en markant tilbakegang er beklagelig, men ikke helt uventet. Rekrutteringen til sivilingeniørstudiet har de siste årene vært svakere enn tidligere, og man har senket karakterkravene for opptak på flere linjer. Det er trolig dette som ligger bak her, sier Manne til Paraplyen.

NHH-studentene fikk de nest beste resultatene i undersøkelsen etter matematikkstudentene ved universitetene som velger det teoretiske innføringskurset, og foran studentene ved NTNU.

Over 7000 studenter fra universiteter og høgskoler deltok i undersøkelsen.