Disputas: Økonomisk ulikhet og mobilitet

René Karadakic
I sin avhandling utforsker René Karadakic årsakene til og konsekvensene av økonomisk ulikhet og hva det har å si for våre liv. Karadakic disputerer for PhD-graden ved NHH 2. juni 2023 med avhandlingen «Essays on Economic Inequality and Mobility».
Disputas

16. mai 2023 09:06

Disputas: Økonomisk ulikhet og mobilitet

René Karadakic disputerer for PhD-graden ved NHH 2. juni 2023 med avhandlingen «Essays on Economic Inequality and Mobility».

I sin avhandling utforsker René Karadakic årsakene til og konsekvensene av økonomisk ulikhet og hva det har å si for våre liv. Avhandlingen består av tre hovedkapitler.

Ved hjelp av inntekts- og dødsstatistikk på kommunenivå, viser kandidaten at den markante inntektsgradienten i spedbarnsdødelighet på tvers av kommuner på 1950-tallet stort sett var utjevnet på slutten av 1960-årene. Imidlertid vedvarte inntektsgradienten i dødelighet for eldre aldersgrupper mellom kommuner frem til 2010, og flatet ut etter det.

Forskjellen i spedbarnsdødelighet mellom rike og fattige norske familier fortsatte i flere tiår – og lenger enn forskjellen mellom rike og fattige kommuner. Den ble først utjevnet på begynnelsen av det 21. århundre.

I det andre kapittelet studerer Karadakic hvordan ulikhet kan overføres mellom generasjoner.

yi Lin

Har forsket på nettverket i to industriklynger i Bergen

Yi Lin disputerer for PhD-graden ved NHH 31. mai 2023 med avhandlingen «Studies on interorganizational networks: The case of two regional clusters in Norway».
Kjetil Røiseland Madland

Disputas 30. mai: «Three chapters on Fairness Preferences»

Kjetil Røiseland Madland disputerer for PhD-graden ved NHH 30. mai 2023 med avhandlingen «Three chapters on Fairness Preferences».

Ved bruk av administrative data fra Skandinavia, viser studien at intergenerasjonelle inntektssammenhenger jevnt over styrket seg i Sverige, Danmark og Norge – for fødselskullene fra 1951 til 1979. Ved å splitte disse trendene etter kjønn, finner de at far-sønn-mobilitet har vært stabil, mens den har økt for mødre og døtre. Til slutt argumenterer Karadakic for, basert registreringer av yrker og utdanningsnivå, at den observerte nedgangen i intergenerasjonell mobilitet er i tråd med at kvinnelige ferdigheter ble stadig mer verdsatt på arbeidsmarkedet.

Det siste kapittelet handler om årsakene til ulikhet i levealder, med fokus på konsekvensene av etablering av vannkraftverk i norske kommuner på begynnelsen av 1900-tallet. Her bruker Karadakic et nytt datasett som kobler individer født mellom 1890 og 1910 til historisk dødsstatistikk. Han finner at barn som vokste opp i nærområdene – der vannkraftverkene ble etablert – fikk 10 måneder økt levealder (menn). Dette skjedde til tross for en forverring i det lokale helsemiljøet. Kandidaten mener at dette antyder at økonomisk utvikling på lang sikt veier opp for de negative konsekvensene av et forverret folkehelsemiljø og øker dermed levealderen til enkeltpersoner

Veiledere:

Professor Aline Bütikofer (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Alexander L.P. Willen, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Tid og sted:

Aud M, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Persistence of Social Status: A Critical Assessment of the Meritocracy Myth

Bedømmelseskomiteen:

Assistant professor Andreas Haller (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Ghazala Azmat, Sciences Po

Førsteamanuensis Erik Grönqvist, University of Uppsala

Om kandidaten:

René Karadakic har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Kontakt:

Rene.Karadakic@nhh.no

Sara Abrahamsson

Ny avhandling om arbeidsmarkeds- og helseøkonomi

Sara Abrahamsson disputerer for PhD-graden ved NHH 24. mai 2023 med avhandlingen «Essays on Empirical Labor and Health Economics».
Cassandra Lee Fredrickson Torgnes

Bruk av konkurranse-klausuler i Norge

Cassandra Lee Fredrickson Torgnes disputerer for PhD-graden ved NHH 30. mai 2023 med avhandlingen «Non-competes in the Norwegian Context».