Effektene av en viktig revisjonsreform fra 2011

Øivind Andre Strand Aase  NHH
I sin avhandling studerer Øivind Andre Strand Aase effektene av en viktig revisjonsreform som ble iverksatt i Norge i 2011. Reformen introduserte terskelverdier for lovpålagt revisjon, og medførte at små, norske aksjeselskap som tidligere var underlagt lovpålagt revisjon kunne velge bort revisor. Aase disputerer for PhD-graden ved NHH 20. juni 2023.
Disputas

6. juni 2023 13:10

Effektene av en viktig revisjonsreform fra 2011

Øivind André Strand Aase disputerer for PhD-graden ved NHH 20. juni 2023 med avhandlingen «Essays on the effects of introducing thresholds for mandatory audits in a fully regulated audit market for private limited liability firms».

Avhandlingen studerer effektene av en viktig revisjonsreform som ble iverksatt i Norge i 2011. Reformen introduserte terskelverdier for lovpålagt revisjon, og medførte at små, norske aksjeselskap som tidligere var underlagt lovpålagt revisjon kunne velge bort revisor. Terskelverdiene ble basert på årsregnskapet for siste regnskapsår. Reformen medførte at de fleste aksjeselskap med mindre enn fem millioner kroner i driftsinntekt, mindre enn 20 millioner kroner i balansesum, og ikke mer enn 10 årsverk, kunne velge bort revisor.

Avhandlingen viser at revisjonsreformen har hatt betydning for små aksjeselskap ved at revisjonsbeslutningen nå kan bygge på selskapsspesifikke kostnads- og nyttevurderinger. Selv om reformen kan ha en veksthemmende effekt for noen aksjeselskap i nærheten av terskelverdien for driftsinntekt, er denne effekten estimert til å være ubetydelig. Effekten representerer et økonomisk tap, men viser samtidig at små selskaper verdsetter muligheten til å spare både direkte og indirekte revisjonskostnader.

Hovedfunnet i avhandlingen er at det ikke påvises noen vesentlige og konsistente, negative effekter på regnskapskvalitet eller skatteetterlevelse blant selskapene som har valgt bort revisor.

Analysen er basert på data fra Skatteetaten for årene 2006-2015. Sammenligningsgrunnlaget i analysen er aksjeselskap som lar seg frivillig revidere, og aksjeselskap som ligger like over terskelverdien og dermed ikke kan velge bort revisor. Regnskapskvalitet måles ved hjelp av standard regnskapskvalitetsindikatorer fra regnskapslitteraturen. Skatteetterlevelse måles som antall fristoversittelser ved rapportering av merverdiavgift, restanser til skattemyndighetene, funn i momsoppgavekontroller gjennomført av skattemyndighetene og endring i effektive skattesatser. Tilgang til detaljerte skatte- og regnskapsdata for samme aksjeselskap før og etter reformen gjør det mulig å kontrollere for uobserverte selskapskarakteristika som kan tenkes å påvirke beslutningen om å velge bort revisor.

Innføringen av terskelverdier for lovpålagt revisjon av små aksjeselskap i Norge virker totalt sett å være en velfungerende reform. Terskelverdien for lovpålagt revisjon er hevet noe i årene etter analyseperioden, og er nå på sju millioner kroner i driftsinntekt og 27 millioner kroner i balansesum, gitt at aksjeselskapet ikke har mer enn 10 årsverk. Hovedfunnene i avhandlingen tilsier at dette har vært en fornuftig utvikling og at myndighetene kan vurdere å øke terskelverdien ytterligere.

Veiledere:

Professor Jarle Møen (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Liv Osland, Institutt for økonomi og administrasjon, HVL

Professor Kjell Henry Knivsflå, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Tid og sted:

Aud M, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Audit regulations across Europe: Are the problems solved by the latest changes in the audit regulation?

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Floris Zoutman (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor John Christian Langli, Professor, BI

Forskningsdirektør Anne Brockmeyer, Centre for Tax Analysis in Developing Countries (ved Institute for Fiscal Studies)

Om kandidaten:

Øivind Andre Strand Aase har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Kontakt:

oivind.aase@hvl.no