Disputas: Ny studie av stordata og regnskap

Andreas Ulfsten
Andreas Ulfsten disputerer for PhD-graden ved NHH fredag 2. desember med avhandlingen «Disclosing from Disorder: Exploring the Interrelationship between the Accounting Craft and `Big Data´». Ulfsten er stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.
Disputas

7. november 2022 13:49

Disputas: Ny studie av stordata og regnskap

Andreas Ulfsten disputerer for PhD-graden ved NHH 2. desember 2022 med avhandlingen Disclosing from Disorder: Exploring the Interrelationship between the Accounting Craft and “Big Data”.

Organisasjoner uttrykker i økende grad en målsetning om å benytte stordata som grunnlag for styring. I sin avhandling forsøker Andreas Ulfsten å bidra til økt forståelse av hva dette betyr i praksis gjennom å studere hvordan regnskapsinformasjon blir konstruert på grunnlag av store, varierte og ustrukturerte datamengder.

Avhandlingens tre enkeltstående artikler viser samlet sett at stordata endrer eksisterende regnskapspraksiser, men at disse samtidig er nødvendige for å gjøre stordata håndterbare. Dette gjensidige avhengighetsforholdet fører i visse tilfeller til paradoksale utfall.

Den første artikkelen kontrasterer konseptene ‘regnskap’ og ‘stordata’ for å bedre forstå sammenhengen mellom dem. Funn fra en empirisk studie indikerer en bred oppfatning blant aktørene i det studerte selskapet om at stordata gir muligheter for objektiv og innovativ styringspraksis. Som en følge utvikles det mange nye digitale regnskapsrapporter. Men, konstruksjon av slike regnskapsrapporter krever subjektiv utvelgelse av data. Konklusjonen er at stordata og regnskap er gjensidig avhengige konsepter og praksiser.

I den andre artikkelen undersøker Ulfsten hvordan styring blir praktisert gjennom systemer av sammenkoblede regnskapsrapporter og andre typer data. Motivasjonen for studien er at tidligere studier ofte har satt søkelys på individuelle regnskapsrapporter, og ikke hvordan disse er koblet sammen til en helhet og hva denne sammenkoblingen betyr for styringspraksis. Studien finner at koblinger mellom regnskapsrapporter må være klart synlige for at det helhetlige systemet skal fungere, men at disse koblingene kan bli usynlige for aktørene dersom de ikke har nødvendig spesialisert kunnskap.

I den tredje artikkelen studerer Ulfsten og medforfattere de organisatoriske utfallene av utstrakt bruk av stordata som følge av digitalisering. Studiens bidrag er å vise at digitalisering av kunnskapsintensivt arbeid kan føre til et paradoksalt utfall: mer utstakt bruk av data for å øke effektivitet, gjør samtidig organisasjonen mindre effektiv. Forklaringen som foreslås er at økt bruk av data fører til at spenninger mellom ulike aktørgrupper oppstår.

Veiledere:

Professor Katarina Kaarbøe (hovedveileder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Bino Catasús, Universitetet i Stockholm (Stockholm University Business School) og professor II ved NHH

Tid og sted:

Aud N, NHH, 2. desember 2022
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Interrelationships between digitalization and accounting: Challenges, dilemmas and open questions

Bedømmelseskomiteen:

Professor II Anatoli Bourmistrov (leder for komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Jan Mouritsen, Handelshøyskolen i København

Professor Silvia Jordan, Universitetet i Innsbruck

Om kandidaten:

Andreas Ulfsten har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Kontakt:

Andreas.ulfsten@nhh.no