Fastlegekontor med flere leger er mer lønnsomt

I den ferske masteroppgaven «Størrelse betyr noe: En studie av lønnsomhetsvariasjoner, stordriftsfordeler og kvalitetsforskjeller i norske fastlegekontor» studerer André Ådnanes Skogland (øverst) og Joachim Melby fastlegekontorenes lønnsomhet.
I den ferske masteroppgaven «Størrelse betyr noe: En studie av lønnsomhetsvariasjoner, stordriftsfordeler og kvalitetsforskjeller i norske fastlegekontor» studerer André Ådnanes Skogland (øverst) og Joachim Melby fastlegekontorenes lønnsomhet.
Av Sigrid Folkestad

23. august 2021 08:29

Fastlegekontor med flere leger er mer lønnsomt

Flere fastleger bør gå sammen i større fastlegekontor. Det lønner seg, viser en ny masteroppgave ved NHH.

Joachim Melby
Joachim Melby.

– At fastlegekontor med få ansatte leger oppnår lavere lønnsomhet, er kanskje noe legene selv ikke er klar over, sier masterstudent Joachim Melby. 

Dette kommer fram i masteroppgaven til Melby og André Ådnanes Skogland.

Det er nå 20 år siden Norge innførte fastlegeordningen. I dag driver de fleste fastlegene som selvstendig næringsdrivende, men hvordan legekontorene er organisert varierer. Selv om flere leger har gått sammen i kontorfellesskap, er det fortsatt mange som driver alene eller i fellesskap med bare to eller tre leger.

Taper på å være alene

Dette taper legene økonomisk på.

Og legene selv er frustrerte over fastlegeordningen, slik «Trønderopprøret» har vist. Økt arbeidsmengde og økonomisk utrygghet har ført til en økende bekymring for at ordningen skal kollapse. 66 prosent av norske kommuner har rapportert om rekrutteringsutfordringer i 2020, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse (2021).

PhD-studentene Ibrahim Pelja og Hussnain Bashir – begge siviløkonomer fra NHH – står bak NHHs satsning på det nye masterkurset «Bærekraft og ESG-rapportering».  – Vi vil at studentene skal forstå at den fundamentale delen av emnet er transparens og ærlighet. Bedrifter trenger ikke bare å ha en bærekraftig forretningsmodell, de må også kommunisere åpent om hva de faktisk gjør. Dette er vårt budskap til studentene, sier Bashir.

– ESG-rapportering må være transparent og ærlig

ESG-rapportering er avgjørende for kunne ta reelle steg mot en bærekraftig framtid, mener NHH-forskerne Hussnain Bashir og Ibrahim Pelja. Med ekspertise i finans og bærekraft, har de startet opp masterkurset «Sustainability and ESG Reporting».

I den ferske masteroppgaven, «Størrelse betyr noe: En studie av lønnsomhetsvariasjoner, stordriftsfordeler og kvalitetsforskjeller i norske fastlegekontor», studerte Melby og Skogland lønnsomheten i selvstendig næringsdrivende fastlegekontor.

24 prosentpoeng lavere driftsmargin

André Ådnanes Skogland.
André Ådnanes Skogland.

Fastleger som driver solopraksis har 24 prosentpoeng lavere driftsmargin enn kontor med to leger.

– At solopraktiserende fastlegekontor har lavere driftsmargin indikerer at det er kostbart å drive fastlegepraksis alene. Med kun én fastlegehjemmel som inntektsgrunnlag skal husleie, strøm, lønn til hjelpepleier, leie av utstyr og lignende dekkes, sier masterstudent Skogland.

– Tidligere empiriske studier har vist at det er urealiserte stordriftsfordeler i amerikanske og danske legekontor. Empirien har derimot ikke avdekket om det er stordriftsfordeler i norske fastlegekontor. Våre resultater gir dermed ny innsikt, sier Melby.

Større arbeidspress for solopraktiserende

Lavere lønnsomhet for fastleger som jobber alene eller i små felleskap skyldes ikke korte pasientlister.

Gjennom en kontroll i Stata fant studentene at solopraktiserende leger har de lengste fastlegelistene i utvalget, med 1 700 listeinnbyggere i snitt.

– Et fastlegekontor bør ha rundt fem leger. Et kontor med så mange leger har høyere lønnsomhet enn både mindre og større kontorfellesskap. Det er altså stordriftsfordeler, men fordelene er kun fremtredende opp til en viss kontorstørrelse, sier masterstudent Skogland.

Karen Osmundsen

Setter opp nytt masterkurs i anvendt digitalisering

Til høsten starter NHH opp et nytt masterkurs. PhD-kandidat Karen Osmundsen er hovedemneansvarlig for «Anvendt Digitalisering».
thøgersen

NHH har landets mest populære studieprogram

Norges Handelshøyskole setter enda en ny søkerrekord denne våren. Hele 2 221 søkere har siviløkonomutdanningen ved NHH som førstevalg, noe som gjør dette til landets mest populære.

Unikt datamateriale

De to faktorene; antall leger per kontor og kontorenes gjennomsnittlige listelengde per lege, bidrar til å forklare lønnsomhetsforskjeller mellom kontorene.

– Det indikerer at størrelse har betydning for kontorlønnsomheten. I tillegg fant vi at et gitt fastlegekontor kan oppnå økt lønnsomhet av å øke spesialistandelen på kontoret, da vi studerte hva som kan forklare lønnsomhetsforskjeller innad i kontorene, sier masterstudent Melby.

Førsteamanuensis Iver Bragelien ved Institutt for foretaksøkonomi, var veileder for de to masterstudentene. Han mener at kvaliteten på innsamling, kvalitetssikring og sammenstillingen av data fra ulike datakilder, gir dem et unikt datamateriale i norsk sammenheng. Analysene er svært interessante, mener han.

Førsteamanuensis Iver Bragelien, Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
Førsteamanuensis Iver Bragelien, Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Foto: Siv Dolmen

– Resultatene av analysene bør være av stor interesse både for myndighetene som finansierer fastlegeordningen og for fastlegene selv. Siden utenlandske studier har funnet lignende resultater, med stordriftsfordeler opp til en viss størrelse, fester jeg stor lit til studentenes resultater. Det betyr ikke at alle fastlegekontor skal ha fem leger, siden det er mange lokale forhold som kan spille inn, men at det burde være flere litt større legekontor, er jeg ikke i tvil om, sier Bragelien.

Departementet utreder

Funnene i studien gir regjeringen et solid argument. Helsedepartementet- og utdanningsdepartementet utreder nå muligheten for gruppeavtaler for fastlegekontor. Modellen skal bidra til en kostnadseffektiv og bærekraftig fastlegeordning.

Stordriftsfordelene forklares av at driftsinntekten per faste kostnadskrone øker med antall leger, antall listeinnbyggere og antall konsultasjoner per kontor. Gjennom optimering fant studentene at 4,9 leger per kontor og 1 645 listeinnbyggere per lege maksimerer inntektene per faste kostnadskrone.

De to studentene mener det er verdt å merke seg at optimalt antall listeinnbyggere fra et lønnsomhetsperspektiv avviker sterkt fra hva som er ønskelig fra et faglig perspektiv, som er cirka 1000 listeinnbyggere per lege.

Bilde av Amund Hannevik på ski i Østerrike.

Dro på utveksling til Østerrike under pandemien

Amund Hannevik er en av få utreisende NHH-studenter denne våren. Til sommeren har han sikret seg et internship i et techselskap i Wien. – Veldig gøy å jobbe i samme by som jeg har vært på utveksling til.

Ønsker større fellesskap

Analysene til de to masterstudentene viser altså tydelige stordriftsfordeler for kontorfellesskap med fastleger. Stordriftsfordelene er imidlertid bare innenfor et begrenset intervall.

– Solopraktiserende kontor, og kontor med flere enn syv leger har både lavest variasjon og lavest nivå av driftsinntekter per faste kostnadskrone. Kontor med to til syv leger har større variasjon og høyere nivå av stordriftsfordeler, sier Melby.

Legenes inntekter

Fastlegenes inntekter bestemmes av listelengde, hvor hyppig listeinnbyggerne etterspør tjenester i form av antall konsultasjoner, og av behandlingen som utføres under konsultasjonene.

Maria Fjogstad

Drevet av sterkt samfunnsengasjement

Maria Fjogstad (24) sitt store engasjement i studentgruppen Green Team har blitt lagt merke til. I tillegg til økonomistudier, går hun på rettsvitenskap og driver språkkafé for flyktninger.

Næringsdrivende fastleger har i snitt en bruttoinntekt på rundt 1,5 millioner kroner, ifølge KS (2019).

Inntektene følger i all hovedsak legene personlig, og inngår ikke i legekontorets resultatregnskap. For å studere lønnsomheten i fastlegekontor konstruerte studentene en inntektsproxy basert på de samlede inntektene til fastlegene ved hvert respektive kontor.

Basert på analysen, mener masterstudentene at fastlegekontorene kan tilpasse seg optimal størrelse – og øke antall leger i kontorfellesskapet – uten at kvaliteten svekkes. De understreker samtidig at dette ikke er en studie av kvalitet og relasjonene mellom pasient og lege.