NY STORSATSNING PÅ STUDENTENTREPRENØRSKAP PÅ VESTLANDET

Rektorene Dag Rune Olsen (UiB), Øystein Thøgersen (NHH) og Berit Rokne signerer BEA-avtalen. Målet med Bergen Entrepreneurship Academy er å utvikle utdanningstilbudet innenfor innovasjon på tvers av de tre institusjonene og legge til rette for studententreprenørskap.
Rektorene Dag Rune Olsen (UiB), Øystein Thøgersen (NHH) og Berit Rokne signerer BEA-avtalen. Foto: Tom Hiis Bergh
NHH

16. oktober 2020 12:50

NY STORSATSNING PÅ STUDENTENTREPRENØRSKAP PÅ VESTLANDET

HVL, NHH og UiB har etablert et samarbeid for å gi studentene på Vestlandet et innovasjonsløft.

Samarbeidet skal legge bedre til rette for innovasjon som en del av utdanningen og skape møteplasser som legger til rette for studententreprenørskap. Satsningen har fått navnet Bergen Entrepreneurship Academy.

Målet med Bergen Entrepreneurship Academy (BEA) er å utvikle utdanningstilbudet innenfor innovasjon på tvers av de tre institusjonene og legge til rette for studententreprenørskap, og på denne måten styrke studietilbudet på Vestlandet innen dette området. Man ønsker å løfte fram utdanning som den ideelle arena for tverrfaglig studentsamarbeid og samarbeid med eksterne, for å skape bærekraftige løsninger for framtiden.

– Skal Vestlandet få fram nye gründere, er det helt avgjørende at HVL, NHH og UiB er på banen. Vi må legge til rette for tverrfaglig aktivitet mellom studentene ved de tre institusjonene. Og fagfeltet må løftes opp og fram, slik at studentene ser hvilke muligheter fag som innovasjon og entreprenørskap gir dem, sier Therese E. Sverdrup, prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid ved NHH.

Satsningen skal foregå i tett samarbeid med studentene ved de tre lærestedene og arbeids- og næringsliv.

BEA har følgende målsetninger:

  • Utdanningstilbud: Utvikle og etablere en digital plattform som synliggjør de tre institusjonenes eksisterende utdanningstilbud og møteplasser innen innovasjon og entreprenørskap. Legge til rette for nye utdanningstilbud innen innovasjon og entreprenørskap
  • Konferanse: Etablere en årlig studententreprenørskapskonferanse
  • Møteplasser: Utvikle et årshjul med tilhørende aktiviteter/møteplasser for studenter på tvers av utdanningsinstitusjonene og som kan involvere eksterne parter (oppstartsbedrifter, teknologioverføringskontor, inkubatorer, klynger etc.).

Organisering:

BEA er organisert som et prosjekt med en felles overbygning og en styringsgruppe. Tom Hiis Bergh, innovasjonsrådgiver ved HVL, er prosjektleder. Medlemmer i styringsgruppen:

Styringsgruppen BEA. Foto: Thor Brødreskift

Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forsking, HVL

Jens Kristian Fosse, prodekan innovasjon ved Fakultet for ingeniør- og naturfag, HVL

Therese E. Sverdrup, prorektor for innovasjon og utviklingsarbeid, NHH

Kjetil Sudmann Larssen, seksjonsleder, Seksjon for utdanningskvalitet, NHH (ikke til stede da bildet ble tatt)

Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsninger, UiB

Benedicte Løseth, direktør Forsknings- og innovasjonsavdelingen, UiB

Det er videre etablert en arbeidsgruppe som skal bidra til å utvikle den felles overbygningen for BEA, og utvikle utdanningstilbud innen innovasjon og entreprenørskap. I tillegg er det opprettet en programkomité og en teknisk arrangementskomité som har ansvar den årlige studententreprenørskapskonferansen.

Som en del av arbeidet med Bergen Entreprenurship Academy, etableres det en årlig student-entreprenørskapskonferanse. Konferansen skal gi faglig inspirasjon og synliggjøre arbeidet med innovasjon og entreprenørskap ved HVL, NHH og UiB.

Dato for den første konferansen er 27. oktober 2020. På grunn av Covid-19-situasjonen blir denne i år digital, og her vil BEA offisielt lanseres.

Årets konferanse blir i form av en panelsamtale, der deltakere er rektorene ved HVL, NHH og UiB, studentgründere fra de tre institusjonene, minister for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim, ordfører i Bergen med flere.  

– Gjennom Bergen Entrepreneurship Academy vil vi synliggjøre tilbudet som allerede finnes innen innovasjon og entreprenørskap for de rundt 40 000 studentene, sier Sverdrup. 

I tillegg blir det viktig å legge til rette for studententreprenørskap ved bl.a. å videreutvikle Fabrikken ved HVL og skape nye møteplasser som den årlige studententreprenørskapskonferansen som etableres i høst. Ved at de tre utdanningsinstitusjonene nå samler kreftene, håper de å bli et kraftfullt studentinnovasjons- og entreprenørskapsmiljø på Vestlandet, som vil bidra med kandidater som har kunnskap og ferdigheter som kan bidra til omstilling og det grønne skiftet i årene som kommer.