Konsekvensene av aksjeemisjon for børsnoterte selskaper

nasdaq
Børsnoterte selskaper som henter inn kapital gjennom egenkapitalutvidelse tenderer mot å gjøre det bedre enn markedet før aksjeemisjonen og dårligere etter. PhD-kandidat Loreta Rapushi analyserer de ulike teorier som har prøvd å forklare dette mønsteret. Foto: Nasdaq (bfishadow, flickr)
Disputas

18. mai 2020 11:31

Konsekvensene av aksjeemisjon for børsnoterte selskaper

Loreta Rapushi disputerer for doktorgraden ved NHH 3. juni med avhandlingen «Essays on Empirical Corporate Finance».

Børsnoterte selskaper som henter inn kapital gjennom egenkapitalutvidelse tenderer til å gjøre det bedre enn markedet før aksjeemisjonen og dårligere etter. Ulike teorier har prøvd å forklare dette mønsteret.

Den første artikkelen gir støtte til en teori om markedstiming. Den viser at selskapets ledelse strategisk inflaterer rapportert inntjening for å øke aksjeprisen og villede investorer. Artikkelen finner en ny manipulasjonskanal, «non-investment long-term accruals», og analyserer hvordan denne kanalen henger sammen med ledelsens mål om å øke aksjeprisen. Bruken av et mål på inntjening som ikke er relatert til investeringer gjør det mulig å skille mellom markedstiming-teori og investeringsteori for å forklare hvor godt selskaper som henter inn egenkapital gjør det i aksjemarkedet.

Loreta Rapushi, PhD-kandidat ved Institutt for finans, NHH.
Loreta Rapushi, PhD-kandidat ved Institutt for finans, NHH.

Den andre artikkelen (med Michael Kisser som medforfatter) fokuserer på egenkapitalinnhenting der formålet er å kjøpe tilbake gjeld. Forskningslitteraturen på området indikerer at dette kan være et resultat av kreditorrettigheter, særlig i selskaper som tar raskt høyde for tap i sine finansielle rapporter, og i selskaper som har mange brudd på lånebetingelser («covenants»). Det er ingen grunn til å tro at selskapene kan «time» aksjemarkedet, men likevel viser resultatene at markedstiming-teorien forklarer observerte mønstre.

Den tredje artikkelen studerer hvordan et selskaps finansielle tilstand påvirker dets beslutning om å foreta gjeldsreduserende restrukturering, og hvordan markedet reagerer ulik på slik annonsering avhengig av typen av restrukturering. Sammenligning av aksjeavkastningen for en «gjenkjøp av gjeld»-strategi med en «kontanthamstring»-strategi, har som resultat at økning i kontantbeholdningen mottas mer positivt i markedet. Resultatet er konsistent med opsjonsverdien av å holde kontanter.

Les avhandlingen her.

Veiledere:

Førsteamanuensis Michael Kisser (hovedveileder), Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis Kyeong Hun Lee, Institutt for finans, NHH

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, 3. juni 2020
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Corporate Financing Decisions

Bedømmelseskomiteen:

Professor Tore Leite (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis Danielle Zhang, Handelshøyskolen Oslo Business School, Oslo Met

Professor Mattias Hamberg, Universitetet i Stavanger University of Stavanger.

Om kandidaten:

Loreta Rapushi har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH.

Kontakt:

Loreta.Rapushi@nhh.no