Påliteligheten til selskapers regnskapsestimater

Kyrre Kjellevold, PhD
I sin avhandling, benytter Kyrre Kjellevold ulike forskningsmetodikker for å svare på sentrale spørsmål av betydning for revisors arbeid ved vurderingen av påliteligheten til selskapers regnskapsestimater.
Disputas

21. mai 2020 11:32

Påliteligheten til selskapers regnskapsestimater

Kyrre Kjellevold disputerer for doktorgraden ved NHH 4. juni med avhandlingen «Essays in Auditing».

Denne avhandlingen benytter ulike forskningsmetodikker for å svare på sentrale spørsmål av betydning for revisors arbeid ved vurderingen av påliteligheten til selskapers regnskapsestimater.

Det første essayet er en litteraturanalyse som undersøker hvordan selskapers valg om å engasjere en eller flere verdsettelseseksperter påvirker påliteligheten til rapporterte virkelige verdier.

Litteraturanalysen viser at selv om engasjementet av verdsettelseseksperter ofte leder til mer pålitelige virkelige verdier, vil ekspertens økonomiske insentiver, interessekonflikter og strategisk atferd kunne påvirke objektiviteten og verdsettelsen til eksperten. Studiet identifiserer en rekke ubesvarte forskningsspørsmål.

Det andre essayet undersøker insentivene og utfordringene til verdsettelseseksperter og revisorer når de kvalitetssikrer og overvåker påliteligheten til virkelige verdi-estimater i regnskapet. Gjennom intervjuer av norske revisorer og verdsettelseseksperter, finner Kjellevold at selskaper legger omfattende press på ekspertene de engasjerer for å oppnå høyere verdiestimater. Videre finner studiet at strategisk atferd fra ekspertene selv legger effektive barrierer for revisor når han eller hun skal evaluere påliteligheten og objektiviteten til ekspertens arbeid. Selv om revisor ofte krever at ledelsen engasjerer mer enn én ekspert for å redusere muligheten for at tap av ekspertens objektivitet påvirker regnskapsestimatene, ser ledelsen ut til å forutse dette og strategisk kontrollere informasjonsflyten mellom ekspertene for å påvirke revisors atferd.

Det tredje essayet er en eksperimentell studie som undersøker drivere til revisors skeptiske atferd i situasjoner der det kan ha negative konsekvenser for dem personlig å gjøre mer arbeid enn revisjonsstandardene krever. Studiet teoretiserer at den relative maktasymmetrien mellom erfarne revisorer og nyansatte på revisjonsteamet vil gi de erfarne revisorene en følelse av større ansvar for egne handlinger og motivere dem til å fremstå som gode rollemodeller.

Resultatene støtter hypotesen om at maktasymmetrien leder til følelse av ansvar og ønske om å være en god rollemodell, men at det ikke får konsekvenser for faktiske handlinger når de erfarne revisorene er under tidspress.

Les avhandlingen her.

Veileder:

Professor Aasmund Eilifsen, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Tid og sted:

Jebsensenteret / Zoom videokonferanse, 4. juni 2020 Prøveforelesningen starter klokken 14:45 og disputasen klokken 16:15 

Tema for prøveforelesning:

Incentives of Financial Intermediaries

Bedømmelseskomiteen:

Professor Frøystein Gjesdal (leder for komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Helen Brown-Liburd, Rutgers Universitet

Professor Natalia Kochetova, Universitetet Saint Mary’s, Canada, og NHH

Om kandidaten:

Kyrre Kjellevold har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Kontakt:

kyrre.kjellevold@nhh.no