Ekspertutvalg med Jøril Mæland har levert rapport

Kraftskatteutvalget, hvor Jøril Mæland fra NHH er medlem, anbefaler å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift samt å normalisere eiendomsskatten for vannkraftverk. Utvalget fikk i mandat å gjøre en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen. Foto: NHH og Pexels v. Pixabay
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

1. oktober 2019 12:53

Ekspertutvalg med Jøril Mæland har levert rapport

Utvalget som har vurdert skattleggingen av vannkraftverk, har nå overlevert rapport til finansminister Siv Jensen.

Ekspertutvalgets mandat var å gjøre en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen. Utvalget ble oppnevnt av Finansdepartementet i juni 2018. Instituttleder Jøril Mæland fra Institutt for finans, er et av medlemmene. 

– Vannkraften er en av våre aller viktigste naturressurser. Den har lagt grunnlag for industriutvikling, økonomisk vekst og velstand i norske byer og bygder i godt over 100 år. Vi må legge til rette for at den også i fremtiden blir til størst mulig glede for samfunnet vårt, sa finansminister Siv Jensen i en pressemelding fra regjeringen.no.

Hovedoppgaven til utvalget har vært å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren.

Les rapporten fra ekspertutvalget

Utvalgets hovedfunn:

  • Konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt har uheldige virkninger siden de ikke er basert på lønnsomheten i kraftverket. Det svekker selskapenes insentiv til å investere og lønnsomme ressurser kan gå tapt.
  • Med en nøytral grunnrenteskatt vil selskapene ha insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Videre bør vannkraftselskaper betale ordinær selskapsskatt, på like vilkår som øvrig næringsliv.
  • Utvalget anbefaler å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift samt å normalisere eiendomsskatten for vannkraftverk. Grunnrenteskattesatsen må økes fra 37 til 39 prosent, hvis de samlede offentlige inntekter skal holdes uendret.

Forslagene vil isolert sett redusere kraftinntektene til kommuner og fylkeskommuner. En ønsket fordeling mellom staten, kommuner og fylkeskommuner kan fortsatt oppnås ved egne ordninger for omfordeling av inntekter.

Ekspertutvalget består av:

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, Oslo (leder)
Professor Benn Folkvord, Bryne
Førsteamanuensis Tarjei Havnes, Oslo
Advokat Tone Kaarbø, Oslo
Førsteamanuensis og instituttleder Jøril Mæland, Bergen
Professor Jørn Rattsø, Trondheim
Postdoktor Ragnhild Camilla Schreiner, London