Monsen mottatt Odd Nordhaugs minnepris

8. januar 2019 08:53

Monsen mottatt Odd Nordhaugs minnepris

Professor Norvald Monsen har mottatt Odd Nordhaugs minnepris 2019 for en artikkel om regnskap i ideelle og offentlige organisasjoner.

monsen
Professor Norvald Monsen, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Norvald Monsen er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Artikkelen «Regnskap for ideelle og offentlige organisasjoner. En empirisk og teoretisk studie med utgangspunkt i Raftostiftelsens regnskap» ble publisert i BETA 2/2018. Det var under FIBE-konferansen i begynnelsen av januar at Monsen mottok prisen.

Begrunnelsen fra komiteen, ved NMBU-professor Ole Gjølberg, er følgende: 
I denne artikkelen tar Norvald Monsen opp spørsmålet om hva som er det beste regnskapssystemet for «non-profit organisasjoner» som stiftelser, ideelle organisasjoner, stat og kommune. Det systemet som benyttes i dag, har et lønnssomhetsfokus, vanligvis omtalt som «perioderegnskap» (accrual accounting). Monsen anbefaler at man isteden (eller i tillegg) utarbeider det forfatteren kaller et «pengeregnskap», eller et fondsregnskap.
Perioderegnskapet er det som brukes i praktisk talt alle non-profit organisasjoner. Dette er veletablert og forankret i nasjonal lovgivning og i internasjonale regnskapsstandarder, - for offentlige organisasjoner i IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).
Norvald påpeker at det i slike organisasjoner ikke er en funksjonell sammenheng mellom inntekter og utgifter. Inntektene kommer f.eks. fra donorer eller skatteytere. Utgiftene genereres ikke av inntektsskapende produksjon, men av oppgaver som ligger i organisasjonens vedtekter eller i dens forpliktelser. Selv om det kan være en kobling mellom donasjoner og utdeling av f.eks. stipendier, er denne koblingen ikke direkte. Følgelig kan presentasjonen av tradisjonelle lønnssomhetsregnskaper ifølge Monsen være forvirrende for leseren og gi et potensielt dårligere beslutningsgrunnlag for organisasjonens ledelse.
Monsen illustrerer dette med utgangspunkt i Raftostiftelsens lønnsomhetsregnskap, som han omformulerer til et fondsregnskap.
Presentasjonen er svært pedagogisk og de historiske linjer i utviklingen av regnskapsfaget presenteres på en måte som gjør at lesere med begrenset regnskapskompetanse bør ha glede av å lese framstillingen. Artikkelen, som er en av flere lignende artikler om temaet fra forfatterens hånd, bør ha bred interesse blant de mange som administrerer og styrer non-profit organisasjoner. Forslaget vil trolig oppfattes som kontroversielt og vil kunne skape debatt.
For å øke tidsskriftets rennommé og synlighet utdeles Beta-prisen – Odd Nordhaugs minnepris – annet hvert år. Prisen er på kr 20 000. Den er gitt av Institutt for strategi og ledelse ved NHH og er opprettet i samarbeid med tidsskriftet Beta.
Odd Nordhaugs minnepris er opprettet for å hedre den store innsatsen Odd Nordhaug (1953–2013) gjorde for forskning generelt og for formidling av skandinavisk forskning spesielt. Odd Nordhaug var professor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH, og han var gjennom mange år redaktør av Beta.
Odd Nordhaugs minnepris blir gitt til en artikkel som er publisert i Beta og som kjennetegnes ved godt faglig håndverk med solid forankring i vitenskapelig metode og foreliggende forskning. For å komme i betraktning for prisen, kreves det at artikkelen er interessant for fagfeller utover eget fagområde, og at den kjennetegnes ved klar og god formidling.